Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Buddhist Tour Package Details
แสวงบุญสังเวชนียสถาน 10 วัน 9 คืน
Country:
India
City:
Gaya
Duration:
10 Day(s) - 9 Night(s)
Tour Category:
Buddhist
Departure Date:
Fri 05 Dec '14
Price Per Person


THB 54,900
Package Itinerary

 

 

กำหนดวันเดินทาง 8–17 ส.ค. // 12-21 ก.ย. // 17-26 ต.ค. // 6-15 พ.ย. // 5 – 14 ธ.ค. 57
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์ สาวัตถี-ลุมพินี- กุสินารา-พาราณสี-สารนาท-พุททธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-ชมทัชมาฮาล 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เดินทางโดยสายการบิน เจ็ทแอร์เวย์  -  JET AIRWAYS (9W)
 
 
วันแรก กรุงเทพ – เดลลี- ลัคเนาว์
05.30 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
หมายเหตุ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
09.00 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 63
11.55 น.
ถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ รอต่อไฟล์ทไปเมืองลัคเนาว์ 
14.50น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 2254
16.15 น.
ถึงสนามบินลัคเนาว์   เมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ  ได้รับฉายานามว่าเมืองอาหรับราตรี ตั้งชื่อตามชื่อของพระลักษณ์ น้องชายของพระราม ต่อมาได้ถูกเรียกเพี้ยนไปจนกลายเป็นชื่อในปัจจุบัน  เมืองลัคเนาว์  เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นมากเมืองหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันมีผู้คนอาศัยอยู่ ประมาณ 2.6 ล้านคน และก็เป็นชุมทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังเมืองเดลลี จัยเปอร์ และเมืองอื่นๆ
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร
  พักที่ โรงแรม LINEAGE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ลัคเนาว์ – สาวัตถี  (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  
  นำท่านเดินทางสู่เมืองสาวัตถี  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางสู่วัดเชตวัน มหาวิหาร เป็นวัดที่ท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี  สร้างถวายเป็นอารามแห่งแรกในเมืองสาวัตถี จากนั้นชมบ้านท่านอนาถบัณฑิกะเศรษฐี ,บ้านท่านองคุลีมาล สถานที่ธรณีสูบพระเทวทัตและนางจิญมาญวิกา พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับและประกาศศาสนาอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้นานถึง 24 พรรษา สาวัตถี เป็นเมืองกษัตริย์โบราณ ซึ่งมีพระนามว่า สารวัตถะ ( SARAVAST )เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมีสถูปโบราณ วัดเก่าแก่ และวิหารจำนวนมาก เป็นที่เล่าสืบกันต่อมาว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่นครสาวัตถี นี้หลายครั้ง และเมืองสาวัตถีมีต้นโพธิ์ ที่มีชื่อเสียงซึ่งเรียกกันว่า อานันท์โพธิ์ (ANOND BODHI TREE) ซึ่งพระอานนท์ นำเอาเมล็ดโพธิ์สุกจากต้นโพธิ์ที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ทางเข้าพระมหาวิหารเชตวัน
เย็น บริการอาหารเย็น   ณ  ภัตตาคาร
  พักที่  โรงแรม ASHOK GREEN หรือเทียบเท่า
วันที่สาม สาวัตถี-สวนลุมพีนี (เนปาล)(B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ  โรงแรม  
 
นำท่านเดินทางสู่ลุมพินี ประเทศเนปาล (ประมาณ 5 ชั่วโมง)  ถึงพรมแดนอินเดีย -เนปาล ที่ด่านโสเนาลี เดินทางเข้าสู่ เมืองสิทธารัตถะ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
 
นำเดินทางสู่สวน ลุมพินีวันสังเวชนียสถานที่แห่งที่ 1  เมือง ไภลวะ ฝั่งเนปาล สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากนั้นชม ชม มายาเทวีวิหาร อาคารที่สร้างครอบทับแผ่นหิน เชื่อกันว่าเป็นจุดที่ตั้งของต้นสาละที่พระนางสิริมหามายาประทับยืนเหนี่ยวให้ประสูติเจ้าชายสิทธัตถะจากทางด้านพระปรัศว์ (สีข้าง)  ชมประติมากรรมนูนต่ำสลักจากหิน ภาพพระนางสิริมหามายาให้ประสูติพระกุมาร  ชม เสาศิลา ที่เชื่อกันว่าสร้างและสลักจารึกโดยพระเจ้าอโศก มหาราช เป็นตัวอักษรพราหมี แสดงใจความของการเสด็จมาบูชาสวนลุมพินีวันของพระองค์  ชมสระน้ำ ที่เล่ากันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนให้ประสูติพระกุมาร   
เย็น บริการอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร
  พักที่  โรงแรม NANSC HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  ลุมพินี(เนปาล-) กุสินารา (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม  
  นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองกุสินารา( ประมาณ 6ชั่วโมง) 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่านนมัสการ สังเวชนียสถานแห่งที่ 2   กุสินารา เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งสำหรับผู้แสวงบุญชาวพุทธ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน  โดยมีปัจฉิมวาจา กับภิกษุทั้งหลายว่า บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่า  สังขาลทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด สถานที่ระลึกในเหตุการณ์ครั้งโน้น คือ วิหารมหาปรินิพพาน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางต้นสาละ  และทรงอุปสมบทให้กับสุภัททปริพาชก เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่พระพุทธองค์ทรงบวชให้ และบำเพ็ญธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ บริเวณแห่งนี้ยังมี พระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีจารึก กำหนดอายุ เก่าแก่กว่า 1,400 ปี ถูกคนพบในปี 1876 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกนำมาประดิษฐานในรัชสมัยของพระเจ้ากุมารคุปต์ในศตวรรษที่ 5 นำนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าที่ มกุฎพันธเจดีย์  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
  พักที่ โรงแรม LOTUS NIKO  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า กุสินารา-พาราณสี (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
  นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพาราณสี (ประมาณ 6 ชั่วโมง)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร 
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองสารนาท อยู่ห่างจากเมืองพาราณสี ประมาณ 10 กม. นมัสการสังเวชนียสถานที่แห่ง 3   นมัสการสถูปเจาคันที และธัมเมกขสถูป ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเมื่อกว่า 2500 ปีมาแล้ว หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ปัจวัคคีย์ทั่ง5 ที่เคยที่เคยเฝ้าปรนนิบัติและละทิ้งเมื่อเห็นว่าพระองค์เลิกบำเพ็ญทุกกิริยา พระพุทธองค์ทรงทำให้ปัจจวัคคีย์ทั้ง5 เลื่อมใส และทรงแสดงธัมจักกัปปวัตนสูตร อันเป็นพระธรรมเทศนากัณณ์แรก และก่อให้เกิดสังฆรัตนะ คือ มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ครบสมบูรณ์ทั้งสามประการ มีการสืบทอดประเพณีตามหลักพระพุทธศาสนาเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีการประชุมสงฆ์ครั้งแรกโดยมี ยสะ ซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีและบริวารอีก 54 คน ได้ฟังธรรมและเกิดดวงตาเห็นธรรมพร้อมกันทั้งหมด ข้อความเริ่มต้นของบทสวดมนต์ที่ว่า พุทธธัง สารณัง คัจฉามิ ถือกำเนิดมาจากเมืองสารนาทนี่เอง พระรัตนตรัยตามความหมายที่ว่า (ข้าพระพุทธเจ้าขอยึดถือพระพุทธเป็นที่พึ่ง, ข้าพระพุทธเจ้าขอยึดถือพระธรรมเป็นที่พึ่ง, ข้าพระพุทธเจ้าขอยึดถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง) 
แล้วนำชมวิหารมูลคันธกุฏิหลังใหม่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาเลียนแบบคุปตะ และจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติฝีมือช่างชาวญี่ปุ่น จากนั้นนำเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ   ชมหัวเสาพระเจ้าอโศก มหาราช ทำเป็นรูปสิงห์ บางท่านอธิบายว่าเป็นสัญลักษณ์ของศากยสิงห์ พระราชวงศ์ของพระพุทธเจ้า เสามีฐานบัวคว่ำ มีบัลลังก์สี่เหลี่ยมสลักเป็นรูปธรรมจักร และรูปช้าง ม้า สิงห์และโค พร้อมชมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในบริเวณเมืองสารนาถและเมืองใกล้เคียงเช่นพระพุทธรูปศิลปะแบบคันธาระแบบมถุราแบบคุปตะและแบบปาละฯลฯแล้วนำชมโบราณวัตถุชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูปแบบคุปตะปางปฐมเทศนา ที่ค้นพบบริเวณใกล้ๆกับมูลคันธกุฎี สถานที่จำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า  “อนึ่งศิลปะคุปตะได้รับการยกย่องว่างดงามและสมบูรณ์แบบที่สุดในศิลปะอินเดียทั้งมวล และเมืองสารนาถยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสกุลช่างคุปตะที่อายุเก่าแก่ถึง1,400 ปีมาแล้ว”    
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
  พักที่โรงแรม INDIA HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่หก  พาราณสี - พุทธคยา (B/L/D)
05.00 น.
เดินทางสู่แม่น้ำคงคาบริเวณที่ไหลผ่านเมืองพาราณสี นำเดินลงสู่ ฆาฏ (GHAT) “ความหมายทางวิชาการ หมายถึงขั้นบันไดลงไปที่ท่าน้ำหรือแหล่งน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ สำหรับผู้แสวงบุญ ”  จุดที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูมาอาบน้ำชำระร่างกายให้เป็นสิริมงคล ซึ่งมีมากมายกว่า 80 ฆาต  นำล่องเรือผ่าน ฆาต ต่างๆ ส่วนที่เผาศพชาวฮินดูที่เชื่อว่า แม่น้ำคงคาจะช่วยชำระความบริสุทธิ์ให้ผู้ตายและนำวิญญาณสู่สรวงสวรรค์ ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอัน ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเพิ่มพลังและความเป็นมงคลให้กับทุกท่าน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านนมัสการ  พุทธคยาสังเวชนียสถานแห่งที่4 สถานที่น่าเชื่อกันว่าเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษ ชื่อเซอร์อเลกซานเดอร์ คันนิงแฮม เมื่อร้อยกว่าปีก่อน โพธคยา (พุทธคยา) นับว่าเป็นศูนย์กลางการแสวงบุญของชาวพุทธที่สำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงเจริญสมาธิหลังจากได้แรงดลใจจากความทุกข์ทั้งหลายของมวลมนุษย์ ต้นโพธิ์ที่เราได้เห็นทุกวันนี้เชื่อว่าเติบโตจากต้นศรีมหาโพธิ์ดั้งเดิมที่ทรงตรัสรู้แนวทางในการพ้นทุกข์ นมัสการมหาโพธิ์วิหาร  สถาปัตยกรรมผสมผสานกลมกลืนกันของหลายวัฒนธรรม ตัววิหารมีลักษณะของสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์คุปตะ มีพระพุทธรูป พระพุทธเมตตา  ประดิษฐานข้างใน  จากนั้นชมบ้านนางสุชาดา  ธิดาเศรษฐีแห่งอุรุเวลาเสนานิคม นำข้าวมธุปายาสมาถวายแก่พระโพธิสัตว์ หลังจากที่ได้ทรงเสวยแล้วก็ทรงเสด็จไปริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ทรงอธิษฐานเสี่ยงบารมี ถ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนน้ำ แล้วเสด็จกลับไปยังโคนต้นโพธิ์ คนหาบหญ้าชื่อโสตถิยะ ผ่านมาเกิดความเลื่อมใส จึงถวายหญ้า 8กำ และทรงตรัสรู้ด้วยความจริงอันประเสริฐสี่ประการ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร  
  พักที่ โรงแรม DELTA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ด พุทธคยา-ราชคฤห์-ปัฎนา (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม 
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์  ซึ่งมีความหมายว่าพระราชวัง เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน นำท่านขึ้นเขา เขาคิชกูฏ เพื่อนมัสการถ้ำ พระมหาโมคคัลลานะ และ ถ้ำสุกร ที่พระสารีบุตรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ และ กุฏิพระอานนท์ พุทธอนุชา ร่วมสวดมนต์เจริญภาวนา ณ คันธกุฏิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏ จากนั้นลงจากเขามุ่งหน้าสู่ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนา ที่สร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งแคว้นมคธผู้อุทิศตนทำนุบำรุงศาสนา และสถานที่แห่งนี้ยังถือกำเนิดวันมาฆบูชา พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปมารวมกันโดยมิได้นัดหมาย  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาลันทา  นาลันทา มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยดอกบัว มหาวิทยาลัยนาลันทา นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่มีหนังสือมากถึง9 ล้านเล่ม มีนักศึกษาราว 10,000 คน มีอาจารย์ประมาณ 2,000  คน และยังเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ซึ่งรุ่งเรือถึงขีดสุดในช่วงเวลาตั้งแต่ศตวรรษ 5-12 ก่อนจะถูกทำลายในสมัยต่อมามีบันทึกกล่าวว่าหอสมุดนี้ไหม้อยู่เป็นเวลาหลายเดือน หลวงจีนอี้จิง(พระถังซัมจั๋ง) ซึ่งจาริกมาในระยะเวลาประมาณ พ.ศ. 1223 ก็ได้มาศึกษาที่นาลันทาและได้เขียนบันทึกเล่าไว้อีก นาลันทารุ่งเรืองสืบมาช้านานจนถึงสมัยราชวงศ์ปาละ (พ.ศ. 1303-1685) กษัตริย์ราชวงศ์นี้ก็ทรงอุปถัมภ์มหาวิหารแห่งนี้ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ปัฎนา เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังมีผู้อาศัยอยู่ต่อเนื่องยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมืองแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นมคธ ที่ตั้งโดยพระเจ้าอชาตศัตรู หลังจากพุทธกาล เมืองนี้มีความสำคัญ เพราะได้กลายเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธและมีพระมหากษัตริย์ดำรงตำแหน่งพระจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของอินเดีย คือพระเจ้าอโศกมหาราช แห่งราชวงศ์เมารยะ ผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงอุปถัมภ์การทำตติยสังคายนา ณ อโศการามโดยให้เมืองปัฏนา (หรือปาตลีบุตร ตามที่เรียกกันในสมัยนั้น) เป็นศูนย์กลางในการส่งสมณทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนอื่นๆ ทั่วโลก
เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร
  พักที่ โรงแรม CHANAKYA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
วันที่แปด  ปัฎนา – เดลี – อัครา (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินปัตนะ
12.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท เอเซีย เที่ยวบินที่ 9W 728
14.30 น.  
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พัก YAMUNA VIEW หรือระดับเทียบเท่า
วันที่แปด ปัฎนา – เดลี – อัครา (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า  ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่สนามบินปัตนะ
12.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท เอเซีย เที่ยวบินที่ 9W 728
14.30น. 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาที่อินเดียช้ากว่าประเทศไทย หนึ่งชั่วโมงครึ่ง) เมืองเดลลี เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดีย อุดมไปด้วยทัศนียภาพกว้างใหญ่ไพศาลที่น่าหลงใหล เต็มไปด้วยป้อมปราการ ตึกสูงตระหง่าน เรือนชานละบ้านช่อง ถนนกว้างใหญ่ของเมืองนิวเดลีทอดยาวสู่ถนนสายเล็กสู่เมืองเดลลีเก่า เป็นมหาอาณาจักรที่รวบรวมความหลากหลาย ทั้งเก่าใหม่ ล้ำสมัย ล้าสมัย มั่งมีและยากจน ให้อยู่ด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอัครา
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พัก YAMUNA VIEW หรือระดับเทียบเท่า
วันที่เก้า อัครา – เดลี (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
นำเข้าชม ตัชมาฮาล (Taj Mahal) แหล่งมรดกโลก อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะ ของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ สร้างขึ้นในปีค.ศ.1631 นำเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัว หนังสือภาษาอาระบิค เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อสิ่งรักที่จากไป นำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่สร้างเป็นแนวยาวสู่อาคารตัชมาฮาล แล้วนำเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย อาคารตรงกลางเป็นรูปโดม มีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และพระเจ้าชาห์จาฮันได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  แล้วนำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนา ที่ฝั่งตรงกันข้ามมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว เล่ากันว่า พระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองด้วยหินอ่อนสีดำในรูปแบบเดียวกันกับตัชมาฮาล เพื่ออยู่เคียงข้างกัน แต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน
จากนั้นนำเข้าชม ป้อมอักรา (Agra Fort) แหล่งมรดกโลกริมแม่น้ำยมุนา ที่สร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปีค.ศ.1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์   และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) พระเจ้าชาห์จาฮาน ได้สร้างสร้างขยายต่อเติมป้อม และพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต นำเข้าชมป้อมผ่านประตูอำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวังผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์    นำเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆ ที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย  ชมพระตำหนักมาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง สามารถมองเห็นตัชมาฮาลได้   ที่พระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่าชาห์จาฮัน ถูกพระโอรสออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปีในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์    แล้วนำเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ชมลานสวนประดับที่เคยเป็นตลาดมีนาบาซ่าร์ ซึ่งพระเจ้าชาห์จาฮันได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซที่นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขาย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นพาท่านกลับไปยังกรุงเดลลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก
  พักที่ MARBLE ARCH HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สิบ เดลี – กรุงเทพฯ (B/--/--)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.00 น ออกเดินทาง โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 64
18.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
12 – 21 ก.ย. 57 53,900 53,900 52,900 12,000
6 – 15 พ.ย. 57
8-17 ส.ค. 57
54,900
 

54,900
 

53,900
 

13,000
 
17 – 26 ต.ค. 57
5 – 14 ธ.ค. 54
   
หมายเหตุ 
การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตาม  ความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของ ท่านตามสิทธิ์ที่มีและจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง
   
อัตรานี้รวม
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไปกลับ ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย  หนังสือเดินทางไทย
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าค่ามัคคุเทศก์คนไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 • ค่ากระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กก.ต่อท่าน ส่วนเกินลูกค้าต้องจ่ายเอง
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3US และคนขับรถ วันละ 3US
หมายเหตุ
 
 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 17,500 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน ทำการ พร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว 
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุก ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า  3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่าน  ไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียม  ใหม่เอง   หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 • กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด