Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
แกรนด์อียิปต์ 10 วัน
Country:
Egypt
Duration:
10 Day(s) - 7 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 99,900
 
Package Itinerary

 

แกรนด์อียิปต์

 

 

 
99,900 กำหนดวันเดินทาง 15 – 24 ม.ค. 58 21 ก.พ. – 02 มี.ค. 58
14 – 23 มี.ค. 58 11 – 20 เม.ย. 58 25 เม.ย. – 04 พ.ค. 58
 
     
 
วันที่ (1) กรุงเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ แถว Q ประตู 8  
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
วันที่ (2)
กรุงเทพฯ – กรุงไคโร – อเล็กซานเดรีย 
 
00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961 05.50 น. เดินทางถึง กรุงไคโร (CAIRO)
 
เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เดิมเมืองนี้ชื่อ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูกค้นพบโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล และได้ยึดเป็นเมืองขึ้นของกรีกแล้ว จึงถูกตั้งชื่อตามนามพระองค์ในที่สุด ปัจจุบันเป็นเมืองท่าที่สำคัญยังเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (CATACOMS) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด / ชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง (ROMAN THEATRE) ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั้น ที่ได้รับการบูรณะอย่างสมบูรณ์แบบ / ชม เสาหินปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว / จากนั้นแวะถ่ายรูป ป้อมปราการ QAIT BAY (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทำนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์อิตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาสร้างเป็นป้อมปราการ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON MONTAZAH or SIMILAR  
วันที่ (3) อเล็กซานเดรีย – ไคโร   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

  เดินทางสู่ ไคโร (CAIRO) เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในทวีปแอฟริกา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ้น ซึ่งล้วน  แล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น้ำหอม ทำจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ ชม หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองคำลงยา ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้สำหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต ซึ่งผลงานทั้งหมดมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปีมาแล้ว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม FAIRMOUNT or SIMILAR
วันที่ (4) ไคโร – เมมฟิส – ไคโร  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
ชม มหาพีระมิดแห่งเมืองกิซ่า (GREAT PYRAMID OF GIZA) ชานกรุงไคโร 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์  ของโลกซึ่ง  ก่อสร้างไว้เมื่อกว่า 4,500 ปี พีระมิด 3 องค์ที่สร้างไว้เป็นสุสานของฟาโรห์คีออปส์ (ประมาณ 2570 B.C.) ฟาโรห์เคฟเรน (ประมาณ 2530 B.C.) ฟาโรห์ไมเครานุส (ประมาณ 2500 B.C.) พีระมิดเหล่านี้สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่ น้ำหนักเฉลี่ย 2.5 ตัน และน้ำหนักมากที่สุดถึง 15 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน โดยเฉพาะพีระมิดของฟาโรห์คีออปส์ ใช้แท่งหินถึง 2,300,000 ก้อน
  เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (MEMPHIS) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณ ศูนย์กลางการ  ปกครองสำคัญแห่งหนึ่ง (ตั้งอยู่หัวดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำไนล์) ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 เป็นเมืองที่  ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ 5,000 กว่าปีมาแล้ว   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย
ชม พีระมิดขั้นบันได (STEP PYRAMID) อันเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ที่ เมืองซัคคาร่า (SAKKARA) ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิส และที่ราบสูงที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุสานอันสุขสันต์ สำหรับพระมหากษัตริย์กว่า 20 พระองค์และขุนนางข้าราชบริพารในราชสำนัก ตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทั่วไปด้วย ท่านจะได้ทราบเรื่องของพีระมิด ตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหิน และอื่น ๆ นานัปการที่น่าพิศวง  / พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง / ชม สถาบันทำกระดาษปาปิรุส (PAPYRUS INSTITUTE)  ซึ่งทำจากต้นกก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (KHAN EL KALILI) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม FAIRMOUNT or SIMILAR  
วันที่ (5) ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน – พักค้างคืนบนเรือสำราญ  
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Box Breakfast / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
05.00 น. ออกเดินทางสู่ อาบูซิมเบล โดยเที่ยวบินที่ MS 407  
07.40 น. เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล (ABU SIMBEL)   
 
ชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราชสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้สุดของอียิปต์ ตัววิหารตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วยรูปสลักหินบรรยายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เช่น สงครามที่สมรภูมิคาเดช ด้านในสุดของวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั้น คือฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่งทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้นเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของพระองค์ / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
10.45 น. ออกเดินทางสู่ อัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 410  
11.30 น.
เดินทางถึง เมืองอัสวาน (ASWAN) เมืองสถานที่ตั้งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อนอันสวยงาม อากาศดีตลอดปี
 
 
เดินทางสู่ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ห้องพักที่สะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ที่จะนำท่านพบกับความประทับใจกับทัศนียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
บ่าย
ชม HIGH DAM เขื่อนยักษ์ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1960 โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศรัสเซีย ด้านบนกว้าง 40 เมตร ฐานว้าง 80 เมตร สูงถึง 111 เมตร ยาว 3,830 เมตร ขวางกั้นแม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี / ชม เสาหินโอบิลิสก์ (UNFINISHED OBELISK) แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ 
ล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (PHILAE TEMPLE) ที่ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง (COLONNADES) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดีด้วยการย้ายตัววิหารจากที่ตั้งเดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปีหลังการสร้างเขื่อนอัสวาน / ล่องเรือใบแบบโบราณ (FELLUCA) ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศโรแมนติกของเมืองอัสวานและแม่น้ำไนล์ในยามเช้า ระหว่างทางท่านสามารถบันทึกภาพสุสานของอกาข่าน อดีตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายอิสไมเลีย ผ่านชมเกาะช้าง (ELEPHANTINE ISLAND) ที่ตั้งชุมชนแห่งแรกของอัสวาน เมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งเต็มไปด้วยไม้หายากนานาพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
 
หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)
 
  เข้าสู่ที่พัก พักบนเรือสำราญ NILE STYLE (5 STARS DELUXE) www.Nilepremium.com
วันที่ (6) คอมออมโบ – เอ็ดฟู – พักค้างคืนบนเรือสำราญ  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
  เรือล่องต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (KOMOMBO) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
บ่าย
ชม วิหารคอมออมโบ (KOMOMBO) ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพโซเบ็ก เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้และฮาโรริสหรือเทพฮอรัสเก่าแก่ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพสององค์ในสถานที่แห่งเดียวกัน / จากนั้น ล่องเรือต่อสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)
 
  เข้าสู่ที่พัก พักบนเรือสำราญ NILE STYLE (5 STARS DELUXE) www.Nilepremium.com
วันที่ (7) เอ็ดฟู – ลักซอร์ – พักค้างคืนบนเรือสำราญ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
 
ชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) วิหารแห่งเอ็ดฟูได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากวิหารแห่งนี้ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพฮอรัส เทพแห่งสงคราม ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี้ถูกสร้างด้วยขนาดที่ใหญ่โต
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
บ่าย
ล่องเรือสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตามจังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)
  เข้าสู่ที่พัก พักบนเรือสำราญ NILE STYLE (5 STARS DELUXE) www.Nilepremium.com
วันที่ (8) ลักซอร์   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
  อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   
11.00 น. เรือเทียบท่าเมืองลักซอร์  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย
นำท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ เพื่อ ชม หุบผากษัตริย์ (VALLEY OF THE KING) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับ โดยภายในทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว หุบผากษัตริย์แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โดยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพื่อหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยพบมา / ชม วิหารแดร์ เอล บาฮารี (DEIR EL BAHARI) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัทเชบซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีมีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว / จากนั้นชมประติมากรรมแห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) อันเป็นพระบรมรูปของอเมนโนฟิสที่ 3  ประมาณ 3,000 กว่าปีมาแล้ว เป็นประติมากรรมสลักที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของอียิปต์ 
เย็น นำท่านเข้าที่พักโรงแรม / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHERATON LUXOR or SIMILAR  
วันที่ (9) ลักซอร์ – ไคโร – กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
ชม วิหารคารนัค (TEMPLE OF KARNAK) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 จนถึงสมัยพระเจ้ารามเซสที่ 2 
 
ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  เช่นกัน วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ตุ๊กตาเซรามิค, ตุ๊กตาโลหะ, ตุ๊กตาอูฐ, แมวอียิปต์, พระราชินีเนเฟอติตี, ตุตันคาเมน, พระราชินีเนเฟอติตี, เทพเจ้าทั้งหลาย น้ำหอมกลิ่นต่างๆมากมาย ผ้าพันคอลายอียิปต์ อินผาลัม ภาพวาดกระดาษาปาปิรุส เป็นต้น
 
15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
18.20 น. ออกเดินทางสู่ ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 360  
19.30 น. เดินทางถึง ไคโร เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960   
วันที่ (10) กรุงเทพฯ  
12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
     
อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป 
  อัตราค่าบริการ ราคาปกติ
  ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 99,900 .-
  เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 96,900 .-
  เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 94,900 .-
  พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 .-
     
อัตรานี้รวม
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินการบินอียิปต์แอร์ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ
 2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    (จากค่าบริการ)       
อัตรานี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง 
การจองทัวร์
  เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 35,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง  
การยกเลิก
 
ยกเลิกการเดินทาง หักมัดจำ 35,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%