Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
เดอะ เบสท์ ออฟ กรีซ 9 วัน
Country:
Greece
Duration:
9 Day(s) - 5 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 105,000
 
Package Itinerary

 

 

เดอะ เบสท์ ออฟ กรีซ 9 วัน

 

 

 
กำหนดวันเดินทาง 20 – 28 ก.พ. 58 20 – 28 มี.ค. 58 11 – 19 เม.ย. 58**
12 – 20 เม.ย. 58** 01 – 09 พ.ค. 58 30 พ.ค. – 07 มิ.ย. 58 25 ก.ค. – 02 ส.ค. 58
08 – 16 ส.ค. 58 19 – 27 ก.ย. 58 23 – 30 ต.ค. 58  
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล   
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ แถว U ประตู 9
 
หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069    
วันที่ 2 อิสตันบูล – เอเธนส์ – อะราโชวา – หมู่บ้านอิเทีย   
05.05 น. เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
07.40 น. ออกเดินทางสู่ เอเธนส์ โดยเที่ยวบินที่ TK 1845  
09.05 น.
เดินทางถึง เอเธนส์ (ATHENS) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกรีซ ใช้ชื่อตามเทพเจ้าอาธีนาในปุราณวิทยาของกรีกโบราณ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก เนื่องจากภายในเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของเหล่ามรดกทางวัฒนธรรมยุคคลาสสิก อนุสาวรีย์โบราณ และงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และยังคงหลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางแห่งก็ได้รับการทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี
นำท่านนั่งรถชมเมือง ผ่านชม รัฐสภา ซึ่งจะมีทหารใส่ชุดแบบพื้นเมืองเฝ้าอยู่และจะมีการเปลี่ยนเวรยามทุกๆ ชั่วโมง, พระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นที่พำนักของประธานาธิบดี, โรงละครแห่งชาติ, สนามกีฬาแพนเอเธียเนียน สนามหินอ่อนรูปเกือกม้าที่สร้างโดยจักรพรรดิเฮรอด อัตติคุส ใน ค.ศ.143 และบูรณะใหม่ใน ปี ค.ศ.1896 เพื่อใช้เป็นที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองอะราโชวา (ARACHOVA) เมืองเล็ก ๆ ทางเหนือของกรีซ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 940 เมตร บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างอยู่บนเนินเขาพาร์นัสซอส (MOUNT PARNASSOS) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องสิ่งทอ พรม และยังเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียง เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝากตามอัธยาศัย
 
เดินทางสู่ หมู่บ้านอิเทีย (ITEA) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเขตโฟซิส (PHOCIS) ของประเทศกรีซ อิเทียเป็นเมืองที่จัดได้ว่าค่อนข้างใหม่ คือค้นพบในปี ค .ศ. 1830 แต่กลายเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาเนื่องจากตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเดลฟี และยังเป็นเมืองที่มีท่าเรือที่คึกคักอีกประการหนึ่งอยู่ติดริมอ่าวโครินเธียน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NAFSIKA PALACE or SIMILAR  
วันที่ 3 หมู่บ้านอิเทีย – เดลฟี – คาลาบาก้า (เมทธีออรา)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟี (DELPHI) ซึ่งมีภูมิประเทศที่สวยงามมาก ในอดีตเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางโลกหรือ สะดือโลก Navel of the Earth ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้  
  ชมวิหารอพอลโล (TEMPLE OF APOLLO) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารเทพแห่งแสงสว่าง การละครและดนตรี ตั้งอยู่ บนเนินเขาพานาสซุส วิหารนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนความศรัทธาของชาวกรีกที่มีต่อ   เทพเจ้าในอดีต วิหารแห่งนี้คือที่สักการะบูชาเทพอพอลโล เทพแห่งแสงสว่างผู้ให้คำพยากรณ์โชคชะตาชีวิต อันมีผลต่อจิตใจของชาวกรีกทุกผู้ทุกนาม ชมโรงละครแห่งเดลฟี ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมของชาวกรีกโบราณ ชมสเตเดียมแห่งเดลฟี (THE STADIUM) ที่คงสภาพไว้สมบูรณ์ที่สุดในกรีก  ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี (DELPHI MUSEUM) ที่รวบรวมสิ่งของน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ รูปปั้น  นักแข่งม้า CHARIOTEER ซึ่งเป็นรูปปั้นของนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชาในการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดแบบโบราณ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองคาลาบาก้า (KALABAKA) เมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบเธสซาลี (THE PLAIN  OF THESSALY) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นที่ตั้งของ เมทีออรา (METEORA) ซึ่งเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมเทออรา (METEORA ROCKS) และเป็นเมืองหลวงของมณฑลคาลาบาก้า
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  DIVANI METEORA or SIMILAR  
วันที่ 4 คาลาบาก้า (เมทธีออรา) – เอเธนส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
ชม อารามแห่งเมทิออรา (METEORA MONASTERY) บนยอดเขาเหล่านี้เป็นที่ตั้งของอารามหลายแห่งที่มีความพิเศษมากที่สุดในโลก โดยยอดเขาเหล่านี้มีรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำปินิออส (PINEIOS) มาเป็นเวลานับล้านปี 
 
ชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (MEGALO METEORON) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่า 3 ศตวรรษจึงแล้วเสร็จ โดยก่อตั้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1356 แต่เดิมที่เมเทออราเคยเป็นอารามที่ตั้งอยู่บนยอดเขาถึง 24 แห่ง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียง 6 แห่งเท่านั้นที่ยังมีคนอาศัยและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นอกจากนั้น อารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “เจมส์ บอนด์ ตอน FOR YOUR EYES ONLY” อีกด้วย / 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย
เดินทางกลับสู่ กรุงเอเธนส์ (ATHENS) ระหว่างทางผ่านเมืองเธอร์โมพิลี  (THERMOPYLEA) เมืองที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมรภูมิสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อ 480 ปีก่อนคริสตกาล โดยกองกำลังผสมกรีกประมาณ 7,000 นายได้ยึดเป็นที่ต้านกองกำลังขนาดมหาศาลของกองทัพเปอร์เซียเป็นเวลาสามวันก่อนที่จะถูกทรยศโดยชาวบ้านชื่ออีฟิอัลติสผู้เปิดช่องทางข้ามเขาให้ทหารเปอร์เซียเข้ามา โดยมีทหารกรีกชื่อ “ลิโอนิดาส” กษัตริย์ของสปาร์ต้าได้สั่งให้กองกำลังถาย  ทัพในขณะนี้กองทหารสปาร์ต้าอยู่ต่อต้านจนคนสุดท้าย  แวะถ่ายรูปกับรูปอนุสาวรีย์รูปปั้นของลิโอนิดาส (LIONEDAS)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม METROPOLITAN or SIMILAR  
วันที่ 5 เอเธนส์ – เกาะซานโตรินี่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม /  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ  
07.25 น. เรือออกเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ โดยเรือ SPEED BOAT
12.40 น.
เรือเทียบท่าที่ เกาะซานโตรินี่ (SANTORINI ISLAND) เกาะในฝันของหลายคนที่ผู้คนทั่วโลก  ต่าง  ใฝ่ฝันจะได้มาเยือนสักครั้งหนึ่ง มีความงดงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะไคคลาเดส ได้รับการยกย่องให้เป็น “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
ชม หมู่บ้าน PYRGOS ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากฟิร่าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อเสียง มีประชากรประมาณ 500 คน ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนเชิงหน้าผา พร้อมวิวทิวทัศน์เบื้องล่างอัน / ชม หาดเพอร์ริสซา (Perrissa Beach) หรือหาดทรายดำ (Black Beach) ที่ชายหาดเป็น  ทรายสีดำสนิทจากเถ้าลาวาของภูเขาไฟที่เคยระเบิดมาหลายครั้งในอดีต นอกจากนี้ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทีศนียภาพของหาดทรายสีดำตัดน้ำทะเลสีฟ้าที่เรียกว่า (Kamari Beach) ที่พบได้ที่นี่แห่งเดียว และร้านค้า 2 ข้างทางตามตรอกในหมู่บ้านดูน่ารักสบายตา
 
ดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของ  เกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย
 
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้
 
 
เดินทางสู่ทางเหนือของเกาะเพื่อชมหมู่บ้านเอีย (OIA VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของ  เกาะนี้ เป็นศูนย์กลางการค้าที่เก่าแก่ ภายในหมู่บ้านเป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่สามารถเดินชมวิวหรือเลือกซื้อสินค้างานฝีมือมากมาย
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามที่สุดบนเกาะ ด้วยบรรยากาศโรแมนติกแสนประทับใจ อันเป็นไฮไลท์ของเกาะที่พลาดไม่ได้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EL GRECO or SIMILAR  
วันที่  6 เกาะซานโตรินี่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
นำท่านเดินทางลงสู่ท่าเรือโดย CABLE CAR สะดวกสบายโดยใช้เวลาเพียงประมาณ 10 นาที   จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ NEA KAMENI VOLCANO เกาะที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดย  ที่ท่านจะได้มีโอกาสสัมผัสกับปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด จนสามารถสัมผัสถึงความร้อนตามก้อนหินต่างๆที่ยังมีควันระอุอยู่ / จากนั้นล่องเรือสู่ HOT SPRINGS ให้ท่านคลายความเหน็ดเหนื่อยแบบสปาธรรมชาติที่เดียวในโลกที่จะทำให้ท่านสดชื่น กระปรี้กระเปร่ากับอุณหภูมิของน้ำอุ่น 
(ควรเตรียมชุดว่ายน้ำและผ้าเช็ดตัวไปด้วย)
 
นำท่านเดินทางขึ้นสู่หน้าผาโดย CABLE CAR สู่ เมืองฟิรา (FIRA TOWN) เมืองหลวงของเกาะซานโทรินี่  ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดนแผ่นดินไหวทำลาย มีความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาวและฟ้าน้ำทะเล 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมเมืองฟิรากับสถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ลานระเบียง และสีสันของอาคารบ้านเรือน ถนนเล็กๆที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารต่างๆตั้งตระหง่านเรียงรายไปตามผาสูง ชมความสวยงามของบ้านที่เป็นสีขาว และฟ้าน้ำทะเล ชมย่านการค้าของเมืองฟิราให้ท่านได้พักผ่อนอย่างแท้จริงกับบรรยากาศของเกาะสวรรค์แห่งนี้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม EL GRECO or SIMILAR  
วันที่ 7 เกาะซานโตรินี่ – เอเธนส์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถานที่วิวที่สวยงามหลายแห่ง บางท่านอาจเคยเห็นบ้าง  ตามโปสเตอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วเกาะ ท่านเป็นหนึ่งที่ถ่ายภาพจากสถานที่จริง ไม่ใช่เห็นแต่เพียงในโปสเตอร์อีกต่อไป ให้ท่านได้เดินถ่ายภาพอย่างจุใจ หรือจะเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกที่มีอยู่ทั่วไปตามทางเดิน หรือจะเลือกช้อปปิ้งแหล่งที่เปิดเป็นร้านค้าได้ตามอัธยาศัย
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ FERRY  
15.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ โดยเรือ FERRY (BUSINESS CLASS)  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ FERRY  
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS) เข้าสู่ที่พัก โรงแรม METROPOLITAN or SIMILAR  
วันที่ 8 เอเธนส์ – อิสตันบูล  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
นำท่านเข้าชม อะโครโปลิส (ACROPOLIS) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงเด่นในกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศกรีซ ก่อนที่จะถึงทางเข้า Acropolis จะมี Temple of Athena  Nike สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีอธีนาในปาง Nike (Nike เป็นภาษากรีกแปลว่าชนะ)   นครกรีกโบราณนิยมสร้างอะโครโปลิสบนพื้นที่สูง โดยเป็นที่ตั้งของพระราชวังและที่อยู่ของข้าราชบริพาร ตลอดจนวิหารบูชาเทพเจ้า นครโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางนครหลวง สูง 61 เมตร โดยถูกสร้างมาก่อนการสร้างเมืองเป็นที่ตั้งของ วิหารพาเธนอน (THE PARTHENON) เป็น  วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าเอธีนา สร้างเมื่อปี 447 - 432 ก่อนคริสต์กาล วิหารแห่งนี้สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหมด ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่เสาแบบดอริก ด้านหน้า 8 ต้น และด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่าง ๆได้อย่างกลมกลืน สถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในยุค 2,500 กว่าปีก่อน นอกจากนั้น วิหารยังถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกาย / กรีกออร์โธดอกซ์ (GREEK ORTHODOX CHURCH) ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีกตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ชื่นชมงานประติมากรรมที่หน้าจั่ววิหารเป็นเรื่องราวของเทพีเอธีนา และเทพเจ้าโพไซดอนสร้างกรุงเอเธนส์ / 

 
จากนั้นไปชมวิหารอีเรคธีอุม (Erechtheion) เพื่อเป็น  อนุสาวรีย์แห่งอีเรคธีอุม ในเทพนิยายกรีกเมื่อสงครามเพลอปปอนเนเซียมีรูปแกะสลักหญิงสาว 6 คน ถูกลงโทษ ให้กลายเป็นเสาหินค้ำยันวิหาร นอกจากนี้ยังคงมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณะ อาทิ โรงละคร หรือ โอเดียน, แท่นบูชาเทพเจ้าซุสที่เพอกามุม, อะกอรา หรือย่านชุมชนเช่นเดียวกับตลาด, สนามกีฬากลางแจ้ง ที่จะทำให้ท่านได้กับความยิ่งใหญ่ของชาวกรีกโบราณ 
  วิหารโพรไพเลีย (Propylaea) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพโพไซดอน  และเทพีอะธีน่า โดยสร้างขึ้นในตำแหน่งที่เทพทั้งคู่มีการต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ในการดูแลเมืองนี้ ด้านทิศใต้มีชุดของเสาค้ำทั้งหกต้นที่ออกแบบเป็นรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดกรีกโบราณใช้ศีรษะยืนค้ำยันอาคาร ปัจจุบันเสาทั้งหกต้นถูกแทนที่ด้วยรูปจำลองเนื่องจากของจริงถูกนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อป้องกันการเสียหายจากอากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย
นำท่านช้อปปิ้ง ย่านพลาก้า สแควร์ (PLAKA SQUARE) ย่านเก่าแก่บริเวณเชิงเขาอโครโปลิส อิสระให้ท่าน เที่ยวซอกแซกในแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ภัตตาคาร คึกคักพลุกพล่านไปด้วยผู้คนทั้งกลางวันและยามค่ำคืน เชิญท่านช้อปปิ้งของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทงานหัตถกรรม และงานประติมากรรมที่เกี่ยวกับเทพเจ้าของกรีก หรือจะเป็นสินค้าพวกจิวเวลรี่ และรวมถึง ของเก่าสำหรับนักสะสมก็หาได้ที่นี่ในราคาย่อมเยา
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน  
21.40 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 1844  
23.05 น.
เดินทางถึง อิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
 
วันที่ 9
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
 
00.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 068  
14.50 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
     
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ
11 – 19 เม.ย./ 12 - 20 เม.ย. 58
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 105,000 .- 109,000 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 102,000 .- 106,000 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 100,000 .- 104,000 .-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 .-
     
อัตรานี้รวม
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ
 2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    (จากค่าบริการ)       
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง 
เงื่อนไขการทำจอง
 
ครั้งที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 45,000 บาท  
ครั้งที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง