Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
สเปน – โปรตุเกส 9 วัน
Country:
Spain
Duration:
9 Day(s) - 6 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 79,900
 
Package Itinerary

 

 

สเปน – โปรตุเกส 9 วัน 

 

 

 
20 – 28 ก.พ. 58 28 มี.ค. – 05 เม.ย. 58 11 – 19 เม.ย. 58
01 – 09 พ.ค. 58 30 พ.ค. – 07 มิ.ย. 58 25 ก.ค. – 02 ส.ค. 58
08 – 16 ส.ค. 58 19 – 27 ก.ย. 58 23 – 31 ต.ค. 58
 
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
22.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ แถว T ประตู 9
 
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
วันที่ 2
กรุงเทพฯ – ดูไบ – บาร์เซโลน่า – ซากราด้า ฟามิเลียร์ 
 
02.40 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบิน EK 419  
05.55 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
08.15 น. ออกเดินทางสู่ บาร์เซโลน่า โดยเที่ยวบิน EK 185  
13.35 น.
เดินทางถึงเมือง บาร์เซโลน่า (BARCELONA) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปน และเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งใอดีตที่บริเวณแห่งนี้เคยเป็นสถานีการค้าของชาวกรีกและเป็นอาณานิคมโรมัน ปัจจุบันบาร์เซโลน่าคือเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะ และการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ชมผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอย่างมีชีวิตชีวา โดยฝีมือของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ Antonio Guadi ผู้ที่ทำให้เมืองบาร์เซโลน่า ได้รับฉายาว่า City of Guadi แวะถ่ายรูป อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Christopher Columbus) นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากบาร์เซโลน่าไป พบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาใน ปี ค.ศ. 1492
 
 
นำท่านเข้าชม มหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์ (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ อันโตนี เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้ ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงาน ชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายในแสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026 อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้
  นำท่านเดินทางสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลน่า ถนนลารัมบลา (LA RAMBLA) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่า แหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย เป็นถนนสาย  เล็ก ๆ ที่มีความยาวเพียง 1.2 กิโลเมตร แต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่าน สามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมี SHOP ตั้งอยู่มากมายบนถนน PASSEIG DE GRACIA ไม่ไกลจากถนนลารัมบลานัก ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOWE และอื่นๆหรือเลือกซื้อของฝากที่วางขายมากมายบนถนนลารัมบลา
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEDBANK or SIMILAR
 
วันที่ 3 บาร์เซโลน่า – กูเอล พาร์ค – ซาราโกซ่า  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
นำท่านเข้าชม สวนสาธารณะกูเอล (PARK GUELL) ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เมล เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เริ่ม ก่อสร้างในปีค.ศ. 1900 ใช้เวลาถึง 14 ปีจึงแล้ว  เสร็จสมบูรณ์ ภายในสวนมีบ้านพักอาศัยหรูหราที่สร้างเสร็จเพียง 2 หลัง และหนึ่งในนั้นคือ“บ้านของเกาดี้” นำท่านชมการออกแบบภายในสวนแห่งนี้และการรังสรรค์“โมเสก” นับล้านของเกาดี้ ขึ้นเป็นประติมากรรมชิ้นเอก หลากหลายชิ้น ชมจุดเด่นของสวน “ระเบียงนั่งเล่น” (SERPENTINE BENCH) ที่มีลักษณะคล้ายการเลื้อยของมังกร มี “เสาโดริค” ค้ำยันระเบียงนี้ไว้ แล้วนำท่านชม“กิ้งก่า” หรือ MOSAIC DRAGON อีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกภายในสวนแห่งนี้
11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซาราโกซ่า (ZARAGOZA) ซึ่งเป็นเมืองในอดีตของ ราชอาณาจักรอารากอน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในหุบเขาตอนกลางของแคว้นซึ่งมีภูมิทัศน์ที่หลากหลาย ทั้งทะเลทราย ป่าหนาทึบ ทุ่งหญ้า ไปจนถึงทิวเขา ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันหลากหลาย และงดงามแปลกตา เมืองซาราโกซ่าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) ของทวีปยุโรป   
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน AUTO ROUTE หัวหน้าทัวร์คืนเงินสดท่านละ 10 ยูโร
 
บ่าย
ชมมหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF OUR LADY OF THE PILLAR) หรือที่รู้จักในนาม ซานตา มาเรีย เดอร์ฟิลลาร์ ตามตำนานสมัยแรกเริ่มของพระศาสนจักรกล่าวไว้ว่า นักบุญยากอบองค์ใหญ่อัครสาวก (St. APOSTLE JAMES THE GREATER) เป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่ซีซาเรากุสต้า (CAESARAUGUSTA เป็นชื่อเดิมของเมืองซาราโกซ่า) งานเผยแพร่ธรรมของท่านไม่ได้เกิดผลมากมายนัก จนกระทั่งท่านเห็นพระนางมารีมาปรากฎเพื่อชักชวนท่านไปยังกรุงเยลูซาเลม ในนิมิตนั้นพระนางปรากฎอยู่บนเสาที่ถูกแบกมาโดยหมู่เทพนิกร และเชื่อกันว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์ต้นเดียวกับที่เป็นที่เคารพนับถือกันในซาราโกซ่ามีรายงานว่าคริสต์ศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้ขอพรจากพระแม่มารีให้หายจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TRYP ZARAGOZA HOTEL or SIMILAR
 
วันที่ 4
ซาราโกซ่า – แมดริด – เข้าชมพระราชวังหลวง – ** พักแมดริด 2 คืน 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่ กรุงแมดริด (MADRID) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ยกเว้นช่วงปี ค.ศ. 1601 - 1607 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 3 ได้ย้ายไปที่เมืองบายาโดลิด มาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 
บ่าย
ชม พระราชวังหลวง (ROYAL PALACE)  พระบรมมหาราชวังแห่งกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสของสเปนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ดัดแปลงมาจากกรีกหรือโรมัน เรียกกันว่า "NEO CLASSICAL ARCHITECTURE"  เป็นหนึ่งที่งดงามตัวพระราชวังด้านนอกเป็นแบบอิตาเลียน ส่วนภายในตกแต่งเป็นแบบฝรั่งเศส ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ  ชมอุทยานหลวง ที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี 
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  CHAMARTIN or SIMILAR
 
วันที่ 5 แมดริด – โทเลโด – แมดริด  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO)  ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองป้อมน้อย" ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของสเปน ในปี 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ เมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย
 
 
นำท่านชมนครโทเลโด ซึ่งเป็นนครที่คงความงดงามและความเป็นมาในฐานะเมืองเก่าอันเปรียบเป็นอนุสรณ์แห่ง  ประวัติศาสตร์นั้นยังคงได้รับการยอมรับและบันทึกเอาไว้โดยองค์การสหประชาชาติว่าเป็น “เมืองมรดกโลก” ชมประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา (Puerta de Bisagra) ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของย่านเมืองเก่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นประตูทางเข้าหลักเพื่อเข้าสู่เมืองโตเลโด้ ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 สร้างด้วยหินที่แข็งแรงได้สัดส่วน โค้งเป็นรูปเกือกม้า และค่อยๆลดหลั่น ได้รูปสวยงาม ทุกๆ แห่งของเมืองโตเลโด้ ท่านจะได้ชื่นชมกับความแตกต่างของสถาปัตยกรรมแบบอารบิค,มูเดฆาร์, กอธิค และเรอเนสซองส์
  ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่งโทเลโดนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1227 อันเป็นสมัยที่ศิลปะแบบกอธิคกำลังแพร่หลายอยู่ในยุโรป และเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ. 1493 นับเป็นวิหารสไตล์โกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป   อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของเมืองโทเลโด เช่น ดามัสเซเน (DAMASCENE) ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำและขึ้นลายทอง เงิน หรือทองแดง ถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง **เมนู ข้าวผัดสเปน**  
บ่าย
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแมดริด / ชมพลาซ่ามายอร์ (Plaza Mayor) จัตุรัสใจกลางเมือง สร้างโดยศิลปะสไตล์บาโรค  อันเป็นเอกลักษณ์ของความอู้ฟู่ในยุคศตวรรษที่ 16-18  นอกจากจะเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปนแล้ว (กิโลเมตรที่ศูนย์) ยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดิน และรถเมล์ทุกสาย และยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าใหญ่อีกด้วย ในฤดูร้อนพลาซา มายอร์ คือพื้นที่แห่งความบันเทิงของชาวสเปน หนึ่งในนั้นก็คือการสู้วัวกระทิง จนในที่สุดก็เลิกจัดขึ้นที่พลาซาแห่งนี้ในกลางยุคปีค.ศ. 1800 ปัจจุบันบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการทำกิจกรรม และการพบปะของผู้คน / แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์หมีกับต้นมาโดรนา อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง / ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ / ผ่านชมน้ำพุไซเบเลส (CIBELES FOUNTAIN) ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ใช้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆของเมือง และอาคารสวยงามใกล้ๆกันคือที่ทำการไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมี ประตูชัยอาคาล่า (PUERTA DE ALCALA) สร้างถวายพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ,สนามสู้วัวกระทิง, สนามฟุตบอลของสโมสรชื่อดังแห่งลาลีกาสเปน “ราชันชุดขาว REAL MADRID” 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  CHAMARTIN or SIMILAR
 
วันที่ 6 แมดริด – อาวิลา – เมรีดา  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่ เมืองอาวิลา (Ávila) เมืองโบราณอันเก่าแก่ ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นคาสตีลและเลออน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ็ดแคว้นปกครองตนเองของประเทศสเปน และนอกจากนี้ อาวิลา ยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,131 เมตร หรือ ประมาณ 3,665 ฟุต ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศสเปน / นำท่านชมเมืองเก่าที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด คือ ชมกำแพงเมืองยุคกลาง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองอาวิลา ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ซึ่งสร้างมาจากหินแกรนิตสีน้ำตาล ในสมัยก่อนกำแพงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันดินแดนสเปนจากพวกมัวร์ (Moors) โดยกำแพงจะประกอบด้วยหอคอยรูปครึ่งวงกลม 88 หอ และประตู 9 ประตูซึ่งนับเป็นป้อมปราการที่สมบูรณ์ที่สุดในสเปน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองเมรีดา (MERIDA) เป็นเมืองหลักของแคว้นเอกซ์เตรมาดูรา ทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน ในปี ค.ศ. 2007 มีประชากร 54,893 คน เมืองเมรีดาได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 25 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในชื่อภาษาละตินว่า เอเมรีตา เอากุสตา (Emerita Augusta) ชื่อเมือง "เมรีดา" กลายเสียงมาจากชื่อนี้ หลังจากที่จักรพรรดิออกุสตุสแห่งจักรวรรดิโรมันได้มีคำสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันช่องทางและสะพานข้ามแม่น้ำกวาเดียนา โดยมีกองทหารโรมัน 2 กลุ่มเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานเดิม ได้แก่ กองทหารที่ 5 อาเลาได (Legio V Alaudae) และ กองทหารที่ 10 เกมีนา (Legio X Gemina) ต่อมาเมืองนี้ได้กลายเป็นเมืองหลวงของจังหวัดลูซีตาเนียของโรมันและเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดของจักรวรรดิ เมรีดาได้อนุรักษ์สถานที่ต่าง ๆ ที่สร้างในสมัยโรมันไว้มากกว่าเมืองอื่น ๆ ของสเปน (รวมทั้งประตูชัยในสมัยจักรพรรดิทราจันด้วย) เนื่องจากเหตุนี้ "กลุ่มโบราณคดีเมรีดา" จึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลก
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  VALADA MERIDA or SIMILAR
 
วันที่ 7 เมรีดา – ลิสบอน – วิหารเจโรนิโม – ช้อปปิ้ง Walking Street  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
เดินทางสู่เมืองลิสบอน (LISBON)  เมืองหลวงของโปรตุเกสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเตจู้ (Tejo) ลิสบอนเป็นเมืองที่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี จึงมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และเคยประสบอุบัติเหตุแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 17 จึงทำให้อาคารเก่าแก่โบราณได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ผู้นำคนสำคัญของเมืองในสมัยนั้น มาร์คิส ดือ ปองปาล (Marquis de Pombal) ได้เริ่มต้นบูรณะและจัดวางผังเมืองลิสบอนใหม่ให้ทันสมัย จึงได้เกิดการสร้างถนนและอาคารสมัยใหม่ กลายเป็นเมืองลิสบอนที่สวยงามมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองจนถึงปัจจุบัน 
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
บ่าย
นำท่านเข้าชมวิหารเจโรนิโม (JERONIMOS MONASTRY CHURCH) วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทรเพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลกและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นที่ฝังศพของวาสโก ดากามา (VASCO DA GAMA) นักเดินเรือท่องโลกผู้ยิ่งใหญ่ของโปรตุเกส ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage)
 
เดินทางสู่ ถนนคนเดิน (WALKING STREET) อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand Name อาทิ LOUIS VUITTON, GUCCI, LOEWE, YSL, etc. หรือจะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่วางขายเรียงรายบนถนนช้อปปิ้งแห่งนี้
 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม SENA METROPOLITAN or SIMILAR
 
วันที่ 8 ลิสบอน – หอคอยบีเล็ม – อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ – ดูไบ  
เช้า แวะถ่ายรูป หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจและค้นพบโลกของวาสโก ดากามาและนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม  
  นำท่านบันทึกภาพ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ โปรตุเกส (DISCOVERIES MONUMENT) อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ หรือ อนุสาวรีย์แห่งชัยชนะ สร้างขึ้นในปีคศ.1960 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการที่โปรตุเกสเป็นประเทศนักสำรวจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในอดีต และเฉลิมพระชนมายุครบ 500ปี ของเจ้าชายเฮนรี่เดอะเนวิเกเตอร์ ลูกชายคนเล็กของกษัตริย์โปรตุเกส John I of Portugal ซึ่งมีบทบาทให้การสนับสนุนการเดินเรือสำรวจ ส่วนรูปปั้นคนอื่นๆที่อยู่ด้านหลังเจ้าชาย คือ คนดังนักคณิตศาสตร์ นักเขียน นักสำรวจเดินเรือที่มีชื่อเสียงของโปรตุเกสในสมัยนั้น อนุสาวรีย์นี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน-โปรตุกิสที่มีชื่อเสียงของโปรตุเกส / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
14.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยเที่ยวบินที่ EK 192  
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ  
01.05 น. เดินทางถึง ดูไบ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
03.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 384  
12.15 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
     
อัตราค่าบริการ ก.พ. – มี.ค. 58 เม.ย. – ต.ค. 58
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 79,900 .- 84,900 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 79,900 .- 84,900 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 76,900 .- 81,900 .-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 .-
     
อัตรานี้รวม
 
  1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินเอมิเรตส์ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ
  2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
  3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
  5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
  7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
  8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
  9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    (จากค่าบริการ)       
อัตรานี้ไม่รวม
 
ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง 
การจองทัวร์
 
ครั้งที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท  
ครั้งที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง