Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
BONJOUR FRENCH FAIR
Country:
France
Duration:
11 Day(s) - 9 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 101,500
 
Package Itinerary

 

 

 

21 มี.ค. 58 กรุงเทพฯ - สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) เสาร์
07.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 เคาน์เตอร์ P (1-15) สายการบินแอร์ฟรานส์-เคแอลเอ็ม เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินแอร์ฟรานส์-เคแอลเอ็ม เที่ยวบินที่  AF165  
17.05 น.
ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL PARIS CDG TERMINAL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com
22 มี.ค. 58 ปารีส - มงต์แซงต์มิเชล - แซงต์มาโล อาทิตย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น.
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองมงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) ระหว่างทางผ่านเมืองก๊อง Caen ชมทัศนียภาพของเมืองจากแนวกำแพงของปราสาทก็อง ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองในครั้งอดีต (378 ก.ม.)
 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บ่าย
หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมติดอันดับ 3 ของฝรั่งเศสรองลงมาจากหอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายน์ มงต์แซงต์-มิเชล สร้างมาหลายยุคหลายสมัยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ตลอดการสร้างจนปี ค.ศ.966 นักบวชนิกายเบเนดิกตีนจากวิหารแซ็ง-ว็องดรีย์ได้สร้างโบสถ์และอาคารขึ้นใหม่เป็นอารามขนาดใหญ่ ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร จากนั้นมีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัย เมื่อครั้งที่แคว้นนอร์มังดีเจริญรุ่งเรือง จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางสู่เมืองแซงต์มาโล (55.60 ก.ม.)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL OCEANIA SAINT-MALO 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
http://www.oceaniahotels.com
23 มี.ค. 58 แซงต์มาโล - ชาโตเชอนงโซ - ชาโตชองบอร์ด - เมืองแห่งปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ - ตูร์  จันทร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น.
รถโค้ชนำคณะออกเดินทางสู่เมืองเชอนงโซ Chenonceaux 1 ในมวลหมู่มหาปราสาทลุ่มน้ำลัวร์ที่งดงามที่สุด (364 ก.ม.)
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
13.00 น. นำคณะเข้าชมปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceaux) สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์มสถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซเป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิค เรื่องราวแห่งความรัก ความแค้น ความสูญเสีย ล้วนถูกนำมาแสดงออกทางศิลปะ เสมือนหนึ่งเป็นการระบายให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้สร้าง ตัวปราสาทเป็นสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ยุคต้น ลานด้านหน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำจากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล (Chapel) โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับ กระจกสี, ห้องบรรทม, ห้องกรีน (Green) เป็นลักษณะศิลปะแบบโกธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง, ห้องบรรทมพระเจ้า ฟรองซัวส์ที่ 1 ปราสาทแห่งนี้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย แต่ยังคงเก็บรักษาสิ่งของมีค่าต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดี

  จากนั้นเดินทางสู่ชองบอร์ด มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ แม่น้ำสายยาวที่สุดของฝรั่งเศส  คือ 1,013 กิโลเมตร สองฟากฝั่งมีปราสาทหรือชาโต (Chateau) ของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ในจำนวนทั้งหมด ชองบอร์ด (Chambord) นับเป็นความปรารถนาสูงสุดของนักท่องเที่ยว พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ทรงโปรดให้สร้างขึ้น ในปี ค.ศ.1519 หลังนำทัพไปชนะอิตาลีที่เมืองมิลาน เพื่อไว้รับรองพระสหายและไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ ลีโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่างโครงสร้าง (Drawing) และ Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงาน ได้นำเค้าโครงสร้างนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนป่าที่มีอาณาเขตถึง 13,500 เอเคอร์ ไม้ที่ทำโครงและพื้นเป็นไม้โอ๊กจากป่าบริเวณปราสาท หลังคาและส่วนตกแต่งที่เลียนแบบจากหินอ่อน ด้านหน้าทางเข้าปราสาทเป็นลานกว้าง บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ฟรองซัวส์ที่ 1 ด้านหลังเป็นโบสถ์และที่ประทับของกษัตริย์ ทางขึ้นปราสาททำเป็นบันไดวนออกแบบโดยดาวินชี มีช่องบันไดซ้อนกันอยู่ทำให้ขึ้นและลงแยกจากกันได้เป็นอิสระ นำคณะชมส่วนที่เป็นชั้นล่างเป็นห้องของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 มีภาพสีน้ำมันประดับอยู่มากมาย, ห้องเก็บราชรถของกษัตริย์หลายพระองค์ที่เก็บรักษาอย่างดี ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่เคยถูกใช้ในปราสาทแห่งนี้ มีห้องบรรทมของกษัตริย์ราชวงศ์และผู้ติดตาม พร้อมห้องที่ใช้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ถัดขึ้นไปเป็นห้องของราชินี พร้อมภาพวาดที่วาดลงบนเนื้อไม้ชั้นบนสุดเป็นระเบียงคล้าย ๆ ดาดฟ้า สามารถมองเห็นยอดปราสาทอย่างชัดเจนและสวยงาม

18.00 น.
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองตูร์ Tours ในเขตแม่น้ำลัวร์ทางตอนเหนือและแม่น้ำแชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จัตุรัสเมืองเก่าเรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง (79 ก.ม.)
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ALLIANCE HOTEL TOURS 4* www.alliance-hotel-tours.com
24 มี.ค. 58 ตูร์ - บอร์โด - ไวน์เอสเตท POMEROL อังคาร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
08.00 น.
พาคณะออกเดินทางและเที่ยวชมเมืองบอร์โด Bordeaux เมืองหลวงของแคว้นอากีแดน เป็นเมืองท่าใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางภาคตะวัน ตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส มีแม่น้ำการอนไหลผ่านออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่เมืองซูลัก-ซูร์-แมร์ เขตท่าเรือปอร์ตเดอลาลูน Port de la Lune ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี 2007 ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 บอร์โดมีชื่อเสียง และเป็นแหล่งผลิตไวน์คุณภาพที่จัดอยู่ในกลุ่ม AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ซึ่งไวน์ดี ๆ ของฝรั่งเศส มักจะอยู่ในกลุ่มนี้   (348 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ Pomerol เขตพื้นที่การทำไร่องุ่นที่เล็กที่สุดในเมืองบอร์โด ด้วยเนื้อที่การทำไร่องุ่นเพียง 5,000 ไร่ ไวน์ Pomerol นับเป็นไวน์ชั้นดีของเขตบอร์โด เทียบเท่ากับ แซง เตมิยอง (St.-Emilion) นำท่านชมขั้นตอนการผลิตไวน์ และ wine tasting ที่มีการผสมจากพันธุ์องุ่นถึง 3 ชนิดได้แก่ Merlot 75%, Cabernet Franc 18% และ Cabernet Sauvignon 7%
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE BORDEAUX CENTRE HOTEL 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.mercure.com 
25 มี.ค. 58 บอร์โด - การ์กาซอน - มงเปลีเย่ พุธ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองการ์กาซอนในแคว้นล็องก์ดอค - รูซียง Languedoc-Roussillon  มีที่ราบสูง Massif Central และเทือกเขาปีเรเน่เป็นฉากหลัง มีแสงแดดอันอบอุ่นเกือบตลอดปี เส้นทางสายวัฒนธรรมที่สืบสานมาตั้งแต่ครั้งก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคโรมันที่จะเห็นได้จากร่องรอยของกำแพงเมือง และป้อมปราการอันแข็งแกร่งในยุคกลาง (337 ก.ม.)
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
13.00 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมงเปลีเย่ เส้นทางนี้ร่มรื่นสวยงามลัดเลาะผ่านไร่องุ่นสองข้างทางเรียงรายด้วยต้นไม้ เขตนี้ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์กอร์บีแยร์ และมีแนร์วัวซึ่งเป็นไวน์แดงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (151 ก.ม.)
 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOTEL NOVOTEL MONTPELLIER 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.novotel.com
26 มี.ค. 58 มงเปลีเย่ - อาร์ก - ท่อส่งน้ำโรมัน ปงต์ดูการ์ - อาวีญง พฤหัสบดี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
นำคณะออกเดินทางสู่เมืองอาร์ก Arles ชมสนามต่อสู้ของชาวโรมัน Arène d’Arles ความจุ 25,000 ที่นั่งอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีและโรงละครสมัยโรมัน (le théâtre antique) ได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกของ UNESCO เมื่อปี 1981 เสน่ห์ของเมืองนี้เป็นที่หลงใหลของแวนโก๊ะ หรือวินเซนต์ แวนโก๊ะ ได้มาพำนักอาศัยอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต (80 ก.ม.)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
13.00 น.
เดินทางสู่เขตหุบเขาแม่น้ำโรห์น แม่น้ำสายสำคัญของภูมิภาคนี้ นำท่านไปชมปงต์ ดู การ์ Pont du Gard หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ชาวโรมันสร้างเมื่อ 2000 ปีมาแล้วคือทางส่งน้ำซึ่งมีความยาว 275 เมตรสามารถส่งน้ำได้ 34.8 ล้านลิตรต่อวัน ปงดูการ์ เป็นสะพานส่งน้ำจุดหนึ่งในการส่งน้ำระหว่างเมือง Uzès และเมือง Nîmes ซึ่งมีระยะทางถึง 50 กิโลเมตรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO เมื่อปี 1985 จากนั้นเข้าสู่เมืองอาวีญง Avignon เมืองประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำโรห์น และเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา Palais des Papes ที่ได้ย้ายที่พำนักมาที่นี่ในระหว่างปี ค.ศ.1309 – 1423 เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้า ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นอกจากนี้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงอันได้แก่สะพานเซนต์เบเนเซ่ Pont Saint-Bénézet หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1177 (38 ก.ม.)
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL AVIGNON NORD 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com
27 มี.ค. 58 อาวีญง - มองติกาโล (รัฐโมนาโก) - คาสิโนมองติกาโล - นีซ ศุกร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
นำคณะออกเดินทางสู่รัฐโมนาโก หรือไมอามีแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลัง จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทำให้เมืองมองติกาโล Monte-Carlo กลายเป็นเมืองหลวงแห่งการพนันของยุโรปซึ่งเศรษฐีนิยมมาเที่ยวกัน (274 ก.ม.)
 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local
13.00 น.
นำท่านเข้าสัมผัสกับความหรูหราภายในบ่อนคาสิโนมองติกาโล ชมโมนาโกเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทะเลสวย, หมู่ตึกระฟ้าและทิวเขาอันงดงาม ชมมหาวิหารที่เคยใช้จัดงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงเกรซเคลลีแห่งโมนาโค สตรีผู้สูงศักดิ์ ที่ชีวิตเปรียบเสมือนเทพนิยาย จากหญิงสาวธรรมดาที่โชคชะตาพลิกผันให้เป็นเจ้าหญิงในราชวัง  วันนี้เธอเป็นตำนานที่ไม่ใช่เพียงเจ้าหญิงผู้เลอโฉม แต่เธอนำพาชื่อเสียงให้โมนาโคเป็นที่รู้จักด้านสาธารณะประโยชน์ องค์กรการกุศลต่าง ๆ มากมาย แล้วไปถ่ายรูปกับปาเล เดอ แปรงซ์ Palais De Princes ปราสาทที่ประทับของเจ้าชายแห่งรัฐสร้างขึ้นบนส่วนที่เป็นเดอะร็อกท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงาม แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ที่ขนาบด้วยท่าเรือสองแห่งคือ Port De Fontvieille และ Port Hercule ท่าจอดเรือยอร์ชอันหรูหราแสดงถึงความมั่งคั่ง และร่ำรวยของดินแดนแห่งนี้ เข้าสู่เขตริเวียร่า ที่โด่งดังของฝรั่งเศส โดยมีเมืองนีซ Nice มีความใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Chinese
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL NICE HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.novotel.com 
28 มี.ค. 58 นีซ - กราซ – โรงงานน้ำหอม – คานส์ - มหานครปารีส เสาร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
เดินทางไปเมืองกราซ Grasse หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองหลวงแห่งโลกน้ำหอม” เพื่อให้ท่านได้เข้าชมโรงงานผลิตน้ำหอม ที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ชมกระบวนการผลิตน้ำหอมด้วยการสกัด และการกลั่นตลอด จนห้องจัดนิทรรศการ แสดงประวัติความเป็นมาของการผลิตน้ำหอม และคอลเล็กชั่นขวดน้ำหอมต่าง ๆ อย่างมากมาย เที่ยวต่อที่เมืองคานส์ เมืองแห่งเทศกาลหนังนานาชาติที่จัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี หากใครที่คลั่งไคล้ดาราแล้วละก็พลาดไม่ได้ที่กับการวัดรอยมือดาราคนโปรดที่หน้า ปาเล่ เด เฟสติวาล (Palais des Festivals) ที่เหล่าดาราชื่อดังทั้งหลายได้ประทับรอยมือไว้ให้เป็นที่ระลึก เมืองคานส์ ยังเต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราริมชายหาดริเวียร่าและถนนที่ทอดยาวริมชายหาดที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ลาโพรมานาด เดอ ลา ครัวเซท (La Promenade de la Croisette) นอกจากนี้ยังมีท่าจอดเรือยอร์ชลำงาม ๆ ของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายด้วย (34 ก.ม.)
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
13.30 น.
นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองปารีส
 
16.05 น. ออกเดินทางสู่มหานครปารีส โดยเที่ยวบินที่ AF7715  
17.40 น.
คณะเดินทางถึงมหานครปารีส รถรอรับคณะแล้วเดินทางสู่ภัตตาคาร
 
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Local
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT HOTEL 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com
29 มี.ค. 58 พระราชวังแวร์ซายน์ - เที่ยวมหานครปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ อาทิตย์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
นำคณะออกเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบาง ส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese
บ่าย
เที่ยวชมมหานครปารีส กล่าวกันว่าเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต รถโค้ชนำคณะผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออก แบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหารบก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างที่จตุรัสทรอคคาเดโร เป็นจุดที่สวยที่สุด นำชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค บนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) โดดเด่นด้วยงานประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass)

  สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองปารีสด้วยการล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
19.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Thai
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก COURTYARD by MARRIOTT HOTEL 4*  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน www.marriott.com
30 มี.ค. 58 ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - สนามบินชาร์ล เดอ โกล - เดินทางกลับกรุงเทพฯ จันทร์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet
09.00 น.
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่อง ประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free  ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ แล้วนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 
14.15 น.
คณะออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินแอร์ฟรานส์ - เคแอลเอ็ม เที่ยวบินที่  AF166
 
31 มี.ค. 58 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ อังคาร
06.20 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
(หมายเหตุ  โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)
กำหนดวันเดินทาง
21 - 31 มีนาคม 2558
ค่าทัวร์ต่อท่าน : 
  ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ   101,500.-
  เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ  91,500.-
  เด็กอายุ 4-6 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 81,500.-
  พักห้องเดี่ยว (Single Supplement) จ่ายเพิ่มท่านละ 15,500.-
  พักห้องเดี่ยว (Double Single use) จ่ายเพิ่มท่านละ 20,000.-
  กรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่) หักใบละ -29,000.-
ค่าทัวร์รวม :
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ระบุในรายการ อาทิ มงต์แซงต์มิเชล / ปราสาทชองบอร์ด / ปราสาทเชอนองโซ / เทสติ้งไวน์ / ค่าเข้าชมปงต์ ดู การ์
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ล้อลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • การจองทัวร์ (How to make your reservation)
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
  เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง