Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
เที่ยวสิกขิม
Country:
India
City:
Bagdogra
Duration:
10 Day(s) - 9 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 52,800
 
Package Itinerary

 

เที่ยวสิกขิม 10วัน 9คืน

 

“กรุงเทพ-บักโดก้า-ลาชุง-ลาเชน-เพลนลิ่ง-ดาร์จีลิ่ง-บักโดก้า-กรุงเทพ”

 

 

 
วันที่ 1 กรุงเทพ - บักโดกา                                                     (B-L-D)
04.30น.  เดินทางด้วยสายการบิน Druk Air เที่ยวบิน KB131 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ROW  W Gate 10
หมายเหตุ หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนเงินบางสํวนหรือทั้งหมด
06.50 น. เดินทางสู่เมืองบักโดก้า 
08.35 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองบักโดกา เวลาท้องถิ่นที่ช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. จากนั้นไกด์ท้องถิ่นชาวสิกขิม มารับที่สนามบิน
10.00 น.
เดินทางต่อไปยังเมืองกังต๊อก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง
15.00 น.
เดินทางถึงเมืองกังต๊อก พาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือถ้ายังไม่เหนื่อยมาเราออกมาตระเวนเดินเล่นแถวที่พักกันก่อน 
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนเอาแรง เตรียมตัวลุยต่อในวันพรุ่งนี้
วันที่ 2
ทะเลสาบฌางโกแลค – นั่งกระเช้าชมเมืองกังต๊อก         (B-L-D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  วันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ทะเลสาบฌางโกแลค ซึ่งสูงประมาณ 3,750 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล ใช้เวลานั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมงจากกังต๊อก 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารใกล้ทะเลสาบ และ เดินทางลงมาเที่ยวต่อ
ช่วงบ่าย เริ่มเที่ยวกันที่นั้งกระเช้าชมเมืองกังต็อก ลงที่สถานีสุดท้าย จากนั้นเดินขึ้น ไปชมวัดและวังเก่าแก่ของอดีตกษัตริย์ของประเทศสิกขิม ก่อนที่จะมาอยูภายใต้ การดูแลของประเทศอินเดีย จากนั้นนั่งรถต่อไปที่ วัดเอ่นเช่ วัดใหญ่ที่อยู่บน ยอดเขาเมืองกังต็อก และไปชมวิวที่จุดชมวิวบนเขา และถ้าโชคดีเรา น่าจะได้เห็นยอดของคันเชนจุงก้า ยอดที่สูงอันดับ 3 ของโลกได้นะค่ะ ช่วงเย็นเดิน เก็บภาพชีวิตความเป็นอยู่ยามค่ำคืนที่ถนนเอ็ม จี มารก์ คืนนี้เราก็นอนพักต่อที่เมืองกัง ต๊อกอีกหนึ่งคืน
ค่ำ กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3  เมืองลาชุง – วัดโพด็อง      (B-L-D)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จ เตรียมตัวนั่งรถไปที่เมืองลาชุงกัน หมู่บ้านลาชุง (Lachung) หมู่บ้านกลางหุบเขาลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก เมืองลาชุง เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน โดยประชากรของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเลปซาและชาวทิเบตระหว่างทางแวะเที่ยวที่วัดโพด็อง วัดโพด็อง(Phodong Monastery) ซึ่งสร้างขึ้นโดย Chogyal Gyurmed Namgyai ในช่วงศตวรรษที่ 18 ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของนิกาย Kargyupa Secและน้ำตกต่างๆที่น่าสนใจ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ระหว่างทางไปเมืองลาชุง  จากนั้นเดินทางต่อ(ไปเมืองลาชุง)
เย็น
ทุกท่านเดินทางถึงเมืองลาซุง นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4   หุบเขายุมถัง - เมืองลาเชน     (B-L-D)  
เช้า
ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทานอาหารเช้าเสร็จพร้อมออกเดินทางไปที่ยุมถังกัน ชมวิวภูเขา หิมะ แวะเล่นหิมะ และเดินเล่นกันแถวๆนั้น และบ่อน้ำพุร้อน ตามธรรมชาติของชาวสิกขิม กลับมาเก็บของที่โรงแรมที่พัก   
เที่ยง
รับอาหารกลางวัน ที่โรงแรม เก็บของเสร็จทำการเช็คเอ้าท์ 
ช่วงบ่ายนำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองลาเชนระหว่างทางชมวิว ทิวทัศน์ ของเส้นทางสู่เมืองลาเชน
เย็น
เดินทางถึงเมืองลาเชน ค่ำ นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 5
เมืองลาเชน – ช๊อปต้าวัลเลย์        (B-L-D) 
เช้า
ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเที่ยวชมเมืองลาเชน 
 
เมืองลาเชน เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ห่างจากเมือง กังต็อก 123 กิโลเมตร มี พื้นที่ 2,735 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูง 2,850 เมตร ซึ่งเป็นเมืองที่มี ธรรมชาติสวยงามมาก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น หมู่บ้างธางกู่(Thangu) อยู่ห่างจากเมืองลาเชนประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรไม่มากนัก และมีความสวยงามเหมือนกับภาพวาด โดยระยะทางก่อนจะถึงหมู่บ้านธางกู่ จะมีภูเขาตลอดแนว มีทุ่งหญ้าขึ้นเรียงราย สลับกับบ้านไม้ที่สวยงาม และค่ายทหารเป็นระยะๆ นอกจากนั้นที่หมู่บ้างธางกู่ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่า ไปยังหุบเขาชอปต้าและหุบเขามูกูถัง (Muguthang) หุบเขาชอปต้า (Chopta Valley) เป็นหุบเขาพื้นที่ราบขนาดใหญ่ ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงชัน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ดอกไม้ป่าจะบานสะพรั่งบนหุบเขา ส่วนเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม จะเป็นสถานที่ที่เล่นสกีหรือใช้ทำกิจกรรมเดินข้ามแม่น้ำที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็ง จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรม 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารของโรงแรม  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
บ่าย
เตรียมพร้อมนั่งรถกลับไปที่เมืองกังต๊อกกันต่อเลย 
ชมวิว ทิวทัศน์ระหว่างทาง พร้อมทั้งชมวิถีความเป็นอยู่สไตล์ชาวพื้นเมือง ของชาวบ้าน บรรยากาศดีมาก ชาวบ้านมีความน่ารักเป็นกันเองมาก
ค่ำ
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน ที่โรงแรมที่พักที่เมืองกังต๊อก
วันที่ 6 
กังต๊อก - วัดรุมเต็ก – เพลนลิ่ง      (B-L-D)    
เช้า
ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองเพลนลิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างเดินทาง นำทุกท่านเที่ยวชมวัดรุมเต็กห่างออกจากเมือง ไปประมาณ 24 กิโล เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดของของแคว้นสิกขิม งดงามในแบบสถาปัตยกรรม มีภาพเขียนและทังก้าเก่าแก่หลายร้อยปี วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) หรือ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุด ในสิกขิมตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 เมตร ห่างจากกังต็อก 24 กิโลเมตร 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ระหว่างทางไปเมืองเพลนลิ่ง
จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเพลนลิ่ง (Pelling) 
เย็น
เดินถึงเมืองเพลนลิ่ง(Pelling) เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของ สิกขิมเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงามในวันที่อากาศดีฟ้าใสจะสามารถ มองเห็นยอดเขาคังเชนจังก้าได้ชัดและใกล้กว่าที่อื่นมาก เทือกเขาคันชังจุงก้า (Khanchendzonga) เทือกเขาที่สูงเป็นอันดับสาม ของโลก อยู่ในเขตสิกขิมของอินเดีย ประกอบไปด้วยอดเขาทั้งหมด 5 ยอดเขา ซึ่ง 4 ใน 5 ยอดเขานี้คือยอดเขาไทเกอร์ฮิล (TigerHill) ความสูง 8,450 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปชม ในวันที่อากาศสดใส สามารถมองเห็น เทือกเขาคันชังจุงก้าได้จากหลายเมือง ทั้งสิกขิม กาลิมปง เพลลิ่ง ทั้งนี้ชาวสิกขิมให้ความเคารพนับถือ  เทือกเขาคันชังจุงก้า มาก เนื่องจากถือว่าเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ และจากนั้นพาทุกท่านแวะเที่ยวชมที่ โบราณสถาน กันที่นี่คือเมืองเก่าแก่อันดับ 2 ของสิกขิม
ค่ำ
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พักที่เมืองเพลนลิ่ง คืนนี้เราจะนอนค้างกันที่เมืองPelling พร้อมกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยภูเขา
วันที่ 7 เมืองเพลนลิ่ง     (B-L-D)  
เช้า
ตื่นแต่เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้า หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จ  ประมาณ 7 โมงเช้า นั่งรถไปชมความงามของทะเลสาบศักดิ์สิทธ์แคช
เพอรีเลค
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ในเมืองเพลนลิ่ง จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ (พีมาย่องเช่) และยอคซอม เมืองหลวงเก่าแก่ของสิกขิมกัน
เย็น พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม 
วันที่ 8 เมืองเพลนลิ่ง - ดาร์จีลิ่ง   (B-L-D)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม ชมวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง และเดินทางไปที่เมืองดาร์จีลิ่งกันต่อค่ะ
บ่าย
เดินทางถึงเมืองดาร์จีลิ่ง พาทุกท่านชมความงานของเมืองดาร์จีลิ่งเมืองดาร์จีลิ่ง ตั้งอยู่บนแนวสันเขาที่ความสูง2,134 เมตร จากระดับน้ำทะเลรู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ราชินีแห่งขุนเขา” เป็นเมืองรีสอร์ตที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของเมือง ก็สามารถมองเห็นเทือกหิมาลัยทอดตัวยาวเหยียด โดยเฉพาะยอดกันเช็งจุงก้าอันสูงตระหง่านและถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวตลอดทั้งปี เมืองนี้เป็นเมืองที่ชามีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเมืองบนภูเขาที่ชาวอังกฤษมาสร้างไว้ตั้งแต่ยุคอาณานิคม โอบล้อมไปด้วยไร่ชา เราจะไปวิ่งเล่นและถ่ายรูปกับต้นชา และชิมชากันที่เมืองนี้  จากนั้นก็เดินชมวิถีชีวิตของชาวไร่ชาแบบชาวเนปาลีกัน อย่าลืมซื้อชาไป
ฝากคนที่บ้านด้วย
เย็น
พาทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม 
วันที่ 9  ดาร์จีลิ่ง        (B-L-D)  
เช้าตรู่
พาทุกท่านออกมาชมความงามของ ไทเกอร์ฮิล (Tiger Hill) เป็นจุดชมวิวยอดฮิตทางตอนใต้ของเมืองดาร์จีลิ่ง อยู่ห่างออกไปประมาณ 11 กิโลเมตร ไทเกอร์ฮิล คือจุดที่สามารถดูยอดเขาคันชังจุงก้าได้ชัดเจนสวยงามมาก ที่สุด การชมวิวที่ไทเกอร์ฮิลล์มีทั้งแบบไม่เสียเงิน คือการยืนสู้หนาวเบียดกันตาม ระเบียงกลางแจ้งเพื่อรอพระอาทิตย์ขึ้น หรือถ้าจ่ายเงินประมาณ 40 รูปี (32 บาท) ก็สามารถนั่งชมแบบสบายบนชั้น 2 ของหอชมวิว ราคานี้รวม ชาและกาแฟ พร้อมขนม 2-3 ชิ้น จากนั้นเดินทางกลับโรงแรม
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่วัดกูม
วัดกูม (Ghoom Monastery) หรือชื่อเต็มว่า Yiga Choeling Ghoom Old Monastery เป็นวัดทิเบต ลามะนิกายหมวกเหลืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1850 ศาสนาพุทธยังเป็นหนึ่งในศาสนาสำคัญในแถบหิมาลัยตะวันออก โดยเฉพาะพุทธมหายานแบบทิเบต ทำให้ยังมีวัดทิเบตสีสันสดใสตั้งอยู่ ตามเมืองต่างๆ ทั้งในสิกขิมและดาร์จีลิง การสวดมนต์ก็เดินหมุนวงล้อสวด มนต์ที่มีอยู่รอบวัดด้านนอกตามเข็มนาฬิกาจนครบ 1 รอบ อธิษฐานขอพร ตามที่ปราถนา วัดกูมมีจุดเด่นอยู่ที่ พระพุทธรูป Maitreya Buddha หรือ Future Buddha ซึ่งสูงถึง 5 เมตร 
11.30
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ในเมืองดาร์จีลิ่ง
12.50
พาทุกท่าน นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็ก เป็น รถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต รถไฟจะจอดให้ชมบาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อ ปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY TRAIN 360 องศา และ จอดให้ชม พิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)จากนั้น พาทุกท่านเที่ยวชมเมืองดาร์จีลิ่ง
เย็น
นั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมืองดาร์จีลิ่ง 
ค่ำ
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 10 ดาร์จีลิ่ง – บักโดก้า - กรุงเทพ     ( B-/-/ ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ้าท์
08.00 น.
ออกเดินทางจากที่พักเดินสู่เมืองบักโดก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB131  เครื่องออก 12.00 น.
12.00 น.
ออกเดินทางจากสนามบินเมืองบักโดก้า ด้วยสายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB131 รับประทานอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน
16.30 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ รับกระเป๋าสัมภาระ และเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
   
โรงแรมที่พัก
Place Superior Category Deluxe Category Premium Category
Gangtok Hotel Rendezvous Keepsa Residency WH Denzong Regency
Lachung Golden Fish Modern Residency Yarlam Resort
Lachen Twin Peaks Apple County Resort Apple County Resort
Pelling Newa Regency Norbu Ghang Resort Mt. Pandim Resort
Darjeeling Swiss Hotel R J Resorts
The New Elgin Resort
   
ราคาทัวร์ต่อท่าน
Category 2-3 Pax 4-5 Pax 6-9 Pax 10-14 Pax 15-19 Pax 20-24 Pax Single Supple
Superior 52,800 47,000 46,200 45,700 44,900 44,000 13,365
Deluxe 57,800 51,800 51,000 50,500 49,700 44,800 19,255
Premium 63,000 57,000 56,300 55,800 54,900 53,900 26,075
อัตราค่าบริการนี้รวม
 
 •   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บักโดก้า - กรุงเทพฯ สายการบินดรุ๊กแอร์
 •   ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 •   ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ /  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 •   ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียสำหรับสัญชาติไทย
 •   ไกด์ท้องถิ่น ดูแลท่านตลอดเส้นทาง
 •   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •   ค่าผ่านประตู สถานที่ท่องเที่ยว เฉพาะสัญชาติไทย
 •   ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 •   ค่าทิปต่าง ๆ เช่น คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น คนยกกระเป๋า พนักงานเสิร์ฟ
 •   ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 •   ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 •   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 •   ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 •   ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 •   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ: 
 
1.รายการอาจจะเปลื่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม
2.ทางบริษัทฯจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย15วันมิฉะนั้นทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด 
3.หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทฯ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน
4.สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
5.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
6.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสาร
7.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย