Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
บอลติก
Country:
Lithuania
Duration:
7 Day(s) - 5 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 73,900
 
Package Itinerary

 

 

บอลติก 7 วัน
 
ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย – ฟินแลนด์
 
 
 
 
กำหนดวันเดินทาง 21 – 27 ก.พ. 58 14 – 20 มี.ค. 58
25 – 31 ก.ค. 58 12 – 18 เม.ย. 58 01 – 07 พ.ค. 58 13 – 19 มิ.ย. 58
25 – 31 ก.ค. 58 08 – 14 ส.ค. 58 20 – 26 ก.ย. 58 24 – 30 ต.ค. 58
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – วิลนีอุส (ลิทัวเนีย)  
06.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์ แถว G ประตู 4
 
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, สภาพภูมิอากาศ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุและปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
08.55 น.
ออกเดินทางสู่ เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY 090  
15.20 น. เดินทางถึง เฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน  
16.20 น. ออกเดินทางสู่ วิลนีอุส โดยเที่ยวบิน AY133  
17.35 น.
เดินทางถึง วิลนีอุส (VILNIUS) เมืองหลวงของประเทศลิทัวเนีย เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายคือ เนริสและเนมูนัส และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจีทำให้ยูเนสโก้ยกย่องให้เมืองวิลนีอุสเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994
 
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA VILNIUS or SIMILAR
 
วันที่ 2 วิลนีอุส – ทราไก (ลิทัวเนีย) – วิลนีอุส  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 
เดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนียก่อนที่จะมีการสร้างกรุงวิลนิอุส ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบ
เข้าชม ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย  ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่งเป็นโบสถ์และสำนักสงฆ์ในนิกายเบเนดิกทีน ถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนเกาะ แต่การเดินทางมายังตัวปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท นอกจากท่านจะได้ชมความงดงามของตัวปราสาทแล้ว ท่านยังจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่กรุงวิลนีอุส (VILNIUS) เป็นเมืองใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศลิทัวเนีย  อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรป โดยเมืองวิลนีอุสมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ มีโบสถ์และวิหารมากมาย จึงได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2009
ชมยอดเขา THREE CROSSES อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ ที่ให้ระลึกถึงการทรมานนักบวชทั้ง 7 คน ก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามาในลิทัวเนียอย่างเป็นการถาวร
 
ชมมหาวิหารแห่งวิลนีอุส (VILNIUS CATHEDRAL) ที่ Cathedral Square ในปีค.ศ. 1251 มหาวิหารเดิมถูกสร้างขึ้นในแบบสไตล์โกธิค แต่ต่อมาใน ปี ค.ศ. 1387 ได้มีการปรับให้เป็นแบบสไตล์คลาสสิก ภายในมหาวิหารมีภาพเก่าแก่ตั้งแต่สมัยปลายศตวรรษที่ 14 ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่รู้จักกันเก่าแก่ที่สุดในลิทัวเนียอีกด้วย
แวะถ่ายรูป โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (ST. PETER AND PAUL CHURCH) โบสถ์ในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกในแบบลิทัวเนียบารอค ของศตวรรษที่ 17 ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี โดยตัวโบสถ์ดั้งเดิมเป็นโบสถ์ไม้ แต่  ได้ถูกทำลายในช่วงสงคราม โบสถ์ที่เห็นในปัจจุบันคือโบสถ์ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ท่านจะได้ชมภายในโบสถ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม
 
ชมความเก่าแก่ของ GEDIMINAS TOWER ปราสาทเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวิลนีอุส สร้างขึ้นตั้งแต่ ยุคศตวรรษที่ 13 - 14 โดยตัวปราสาทนั้นสร้างจากอิฐสีแดง มีรูปทรงเหมือนหอคอย ด้านบนของปราสาทถือว่าเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดของวิลนีอุส / 
ชม GATE OF DAWN กำแพงเมืองหลังเดียวที่ยังเหลืออยู่จากศตวรรษที่ 16 ติดกันเป็นประตูเข้าสู่โบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ภายในประดิษฐานภาพพระแม่มาเรียที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคาทอลิกส่วนใหญ่จะแวะมาสักการะ 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าอะโครโปลิส (Akropolis Shopping Center) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ประจำเมืองวิลนิอุส ให้ท่านซื้อของฝากสินค้าแบรนด์เนม อาทิเช่น GEOX, GUESS, H&M, MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนด์ท้องถิ่นอื่นๆมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CROWNE PLAZA VILNIUS or SIMILAR  
วันที่ 3
วิลนีอุส – ซัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – บอสก้า (ลิทัวเนีย) – ริก้า (ลัตเวีย)
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
  เดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (SIAULIAI) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศลิทัวเนีย เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญ รวมทั้งยังเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมือง  หนึ่งของลิทัวเนีย โดยเมืองชัวเลย์ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ถูกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 ซึ่งในอดีตตัวเมืองถูกเผาทำลายมากถึง 7 ครั้ง แต่ในปัจจุบันได้รับการฟื้นฟู ดูแลจนกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง และยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย  
 
นำท่านเข้าชม เนินไม้กางเขน (Hill of Crosses) สถานที่สำคัญทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่คริสต์ศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ โดยสุสานแห่งนี้กำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งในอดีตไม้กางเขนจะถูกนำมาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู้กับผู้บุกรุก หรือเวลาที่มีการเรียกร้องอิสรภาพให้กับชาวลิทัวเนีย ซึ่งในปัจจุบันภายในสุสานแห่งนี้มีไม้กางเกงเขนจำนวนมากกว่าหนึ่งแสนอัน ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่แตกต่างกันออกไป ทำให้สุสานไม้กางเขนแห่งนี้มีลักษณะเหมือนกับเนินเขาไม้กางเขน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองบอสก้า (BAUSKA) ซึ่งห่างจากพรมแดนประเทศลิทัวเนีย 18 กม.ระหว่างทางเป็นทุ่งชนบทอันสวยงามเข้าชมพระราชวังรุนดาเล่ (Rundale Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เพื่อเข้าชมพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคที่สวยงามที่สุดในแถบบอลติค ซึ่ง  เคยเป็นสถานที่ประทับในช่วงฤดูร้อนของท่านยุค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna Ioannovna โดยปราสาทแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังจากการออกแบบพระราชวังฤดูหนาวแห่งนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ภายในท่านจะได้พบกับสิ่งตกแต่งดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ทั้งเฟอร์นิเจอร์ ภาพวาด และเครื่องลายครามของราชวงศ์จีน นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ช่วงเวลาที่ดอกไม้ผลิใบนั้นขึ้นกับช่วงเวลาของฤดูดอกไม้บานในแต่ละปี)
เดินทางสู่ เมืองริก้า (RIGA) นครหลวงแห่งประเทศลัตเวีย ชมเมืองริก้าตั้งอยู่ปากแม่น้ำเดากาวา  บริเวณริมฝั่งทะเลบอลติก ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มรัฐบอลติก รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา อุตสาหกรรม และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศในแถบนี้  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม  RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA or SIMILAR
 
วันที่ 4 ริก้า – พาร์นู (เอสโตเนีย)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Church) โบสถ์สำคัญของเมืองริก้า ตัวโบสถ์ถูก  สร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 13 และมีการต่อเติมยอดโบสถ์ช่วงศตวรรษที่ 16 แต่แล้วก็ถูกเผาทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สภาพที่เห็นปัจจุบันคือเป็นสภาพที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยชาวเมืองในปี 1973 

 
เข้าชมวิหารโดม (DOME CATHEDRAL) วิหารเก่าแก่ประจำเมืองริก้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ด้านในบรรจุออร์แกนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
ชมบ้านสามพี่น้อง (THREE BROTHERS) อาคาร 3 หลังที่ตั้งอยู่เรียงกันในต่างรูปแบบสร้างในศตวรรษที่ 15 ศตวรรษที่ 16 และกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งอาคารสวยงามเหล่านี้ล้วนตกแต่งในสถาปัตยกรรมยุคสมัยกลางทั้งสิ้น และถือว่าเป็นอาคารที่อาศัยอยู่จริงของชาวเมืองลัตเวียที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง 

ชมอาคาร HOUSE OF BLACKHEADS อาคารก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสร้างด้วยอิฐแดงอมชมพู อดีตศูนย์กลางการค้าที่พ่อค้าผู้ร่ำรวยคนหนึ่งสร้างขึ้น ก่อนจะมีกลุ่มพ่อค้าที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มหัวดำ หรือ กลุ่มพ่อค้าต่างชาติที่ยังไมได้แต่งงาน ได้ขอเช่าและซื้ออาคารหลังนี้ในเวลาต่อมา อาคารแห่งเคยถูกรัสเซียทำลายในปี 1941 แต่ได้รับการบูรณะเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่เมืองมีอายุครบ 800 ปี
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
อิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณย่านเมืองเก่า ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากร้านค้าท้องถิ่น หรือเลือกจิบกาแฟบริเวณจตุรัสเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยร้านกาแฟที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาแวะชมเมืองได้อย่างลงตัว
เดินทางสู่ เมืองพาร์นู (PARNU) อยู่ห่างจากเมืองทาลลินน์ไปทางใต้ประมาณ 130 กิโลเมตร เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของเอสโตเนีย ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่เมืองพาร์นูจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง   
  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL PARNU or SIMILAR  
วันที่ 5 พาร์นู – ทาลลินน์ (เอสโตเนีย)  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งผ่านการครอบครองโดยหลายเชื้อชาติในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์ค สวีเดน รัสเซีย รวมทั้งอิสรภาพชั่ยระยะเวลาหนึ่ง ๆ เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เอสโตเนีย ประเทศเล็ก ๆ เป็นไทแก่ตัวจากสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ. 1994  
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 
บ่าย
แวะถ่ายรูป โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ (ALEXANDER NEVSKY CATHEDRAL) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลิน เป็นโบสถ์คริสต์ออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สถาปนิกผู้ออกแบบโบสถ์เป็นคนรัสเซีย จากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่เจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ ด้านบนของโบสถ์มีหอระฆังใหญ่ มีระฆัง 11 อัน รวมถึงอันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองซึ่งมีน้ำหนักถึง 15 ตัน / แวะถ่ายรูป THE CHURCH OF THE HOLY GHOST
 
แวะถ่ายรูปปราสาททูมเปีย (TOOMPEA CASTLE) ซึ่งถูกสร้างใหม่ในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชในรูปแบบศิลปะบาร็อกแทนศิลปะเดนมาร์ค ในปี ค.ศ. 1219 มีคอหอยเหลืออยู่ 3 ใน 4 หอที่มีสภาพดีที่สุดชื่อหอ TELL HERMANN สร้างในศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันปราสาททูมเปีย เป็นอาคารรัฐสภาเอสโตเนีย สถานที่ทำการรัฐบาล ผ่านชมโบสถ์เซนต์โอลาฟและเซนต์นิโคไล, ป้อม FAT MAGARETE ป้อมทรงกลมที่มีฐานหนา 4 เมตร สร้างเพื่อป้องกันข้าศึกบุกตัวเมืองเก่า
 
 
ชมจัตุรัสทาวน์ฮอลล์ (TOWN HALL SQUARE) ที่เก่าแก่และงดงามด้วยศิลปะแบบโกธิค สร้างก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนทั้งแบบอาร์ตนูโวโกธิคล้วนได้รับการบูรณะไว้อย่างน่าชื่นชม / ชม THE TOWN HALL PHARMACY ร้านขายยาที่ถูกบันทึกไว้ว่าได้เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1422 และยังคงดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน / ชม The GREAT BUILD HALL อาคารที่ถุกจัดอันดับให้ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากศาลาเทศบาลเมืองทาลลินน์ โดยสมาคมพ่อค้าได้สร้างขึ้นในปี 1407 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย / ชม TOWER HALL ด้านบนประดับรูปปั้นของ Old Thomas และรูปปั้นของมังกรซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจในการปกครอง / แวะถ่ายรูป DOMINICAN MONASTERY 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL OLUMPIA or SIMILAR
 
วันที่ 6
ทาลลินน์ – นั่งเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบฟินแลน์สู่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – กรุงเทพฯ
 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
 
10.30 น. เดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยเรือ FERRY  
12.30 น.
เดินทางถึง เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ ริมชายฝั่งอ่าวฟินแลนด์ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเมืองเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขตเมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ เฮลซิงกิมีชื่อเดิมว่า “เฮลซิงฟอร์ส” และยังคงเป็นชื่อเมืองในภาษาสวีเดนในปัจจุบัน
 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บ่าย
นำท่านชมประเทศที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง กรุงเฮลซิงกิ เจ้าของนาม "ธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก" นครลูกครึ่ง มีประชากรกว่าสี่แสนคน ที่นี่มีทั้งชาวฟินน์และสวีดิช   เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซียได้ทรงขยายอำนาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกิ หลังจากเฮลซิงกิถูกตั้งเป็นเมืองหลวง เฮลซิงกิก็ถูกแปรสภาพจากเมืองเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 4,000 คนเป็นศูนย์กลางการปกครองของฟินแลนด์ สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิรัสเซีย โดยเฉพาะรูปแบบนี้โอคลาสสิกตามแบบเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย โดยมีคาร์ล ลุดวิก เองเกล ชาวเยอรมันทำหน้าที่เป็นสถาปนิกใหญ่ในโครงการสร้างเมืองใหม่นี้ 
 
 
ชมศูนย์กลางของเมืองที่ จัตุรัสรัฐสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งมีขนาดใหญ่รองรับคนได้หลายหมื่นคน สิ่งก่อสร้างสำคัญบริเวณจัตุรัสนี้คือ มหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัส ทางทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นทำเนียบรัฐบาลและอาคารหลักของมหาวิทยาลัยตามลำดับ อาคารสองหลังนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน ทำเนียบรัฐบาลมีเสาหินแบบคอรินเธียน ในขณะที่อาคารมหาวิทยาลัยเป็นแบบไอออนิก สิ่งก่อสร้างทั้ง 3 นี้เป็นผลงานของคาร์ล ลุดวิก เองเกลเช่นเดียวกันกับสิ่งก่อสร้างอีกหลายแห่งในเฮลซิงกิ อาคารที่มีชื่อเสียงของเองเกลอีกแห่งหนึ่งก็คือห้องสมุดมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยกย่องในเรื่องความงดงาม และบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง "เรดส์" โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน  AY 089  
วันที่ 7 กรุงเทพฯ  
07.15 น.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
     
 
อัตราค่าบริการ ก.พ. – มี.ค. 58 เม.ย. – ต.ค. 58
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 73,900 .- 75,900 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 73,900 .- 75,900 .-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 70,900 .- 72,900 .-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.-
     
อัตรานี้รวม
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นทัศนาจร สายการบินฟินแอร์ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ
 2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  
 5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศตามรายการ
 7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %    (จากค่าบริการ)       
 
     
อัตรานี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง 
 
     
การจองทัวร์
  เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 35,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง  
     
การยกเลิก
 
ยกเลิกการเดินทาง หักมัดจำ 35,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 45 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 80% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์