Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
Korea Winter Super Ski Premium
Country:
South Korea
City:
Seoul
Duration:
5 Day(s) - 3 Night(s)
Tour Category:
Holiday Tours
Price Per Person

THB 29,900
 
Package Itinerary

 

Korea Winter Super Ski

 

 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ 
..........น. 
( หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ได้ในวันเดินทาง ) 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณแถว N  สายการบิน KOREAN AIR  ประตูทางเข้าที่ 6 - 7  
 
..........น.  ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที่ KE…… 
หมายเหตุ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นและในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงค่าทัวร์ทั้งหมด
 
   
วันที่สอง อินชอน (เกาหลีใต้ )  – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ไร่สตรอเบอร์รี่ -  สนุกสนานกับการเล่นสกี 
………น.
เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ Petite France หมู่บ้านฝรั่งเศส สถานที่สุดโรแมนติกจำลองตบแต่งแบบหมู่บ้านฝรั่งเศสโดยได้รับแรงบันดาลใจมากจากวรรณกรรมเจ้าชายน้อย (The Little Prince) ภายใน หมู่บ้านยังมีร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก และสวนดอกไม้ที่สวยงามเปลี่ยนไปตามแต่ละฤดูด้วย นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฉากที่พระเอกโทมินจุนใช้พลังวิเศษดึงตัวนางเอกซอน ซงอีมาจูบท่ามกลางหิมะซึ่งโรแมนติกสุดๆ นำท่านเดินทางสู่เมืองอิชอน จากนั้นนำท่านเดินชมพร้อมชิมสตอเบอรี่กันสดๆที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ซึ่งกำลังออกผล ให้ท่านเดินชมฟาร์มและท่านสามารถชิมได้เล็กน้อยโดยไม่ต้องจ่ายเงิน  และสามารถซื้อกลับไปรับประทานได้
 
   
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ 
บ่าย   
 จากนั้นให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ Yangji Pine Ski Resort ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 5เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1เนิน,เนินสำหรับผู้ที่เล่นได้ปานกลาง 1 เนิน และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 3 เนิน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าบริการเช่าชุด และอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด) อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป (หมายเหตุปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกีขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ)
 
   
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RITZ HOTEL หรือเทียบเท่า   
วันที่สาม  โรงงานฟาร์มไวน์ – ทำไวน์ – ทำแยม - Paju Outlet – La Provence - โซล
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานฟาร์มไวน์ ท่านจะได้ชมโรงงานและขั้นตอนการผลิตไวน์ บ่มไวน์ โดยมีวิทยากรบรรยาย และให้ทุกท่านได้บรรจุไวน์ลงในขวดด้วยตัวเองพร้อมติดฉลากสติกเกอร์รูปของตัวเองไว้บนไวน์ขวดนี้ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นไวน์ขวดเดียวบนโลกนี้ พร้อมนำกลับไปบ้านเป็นของที่ระลึก หลังจากนั้นให้ทุกท่านเรียนรู้ประสบการณ์การทำแยม โดยมีวิทยากรคอยแนะนำ หากท่านต้องการนำกลับไปเป็นของฝาก สามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย 
 
   
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ
บ่าย
จากนั้นนำท่านจะไปช็อปปิ้งที่ Paju Outlet เป็น Premium outlet ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบไปด้วยแบรนด์หรูมากกว่า 200 ร้านเลยทีเดียวด้วยราคาที่ไม่แพงให้ท่านได้เดินช็อปกันอย่างจุใจ นอกจากนี้แล้วยังมีร้านหนังสือ , ร้าน Gallery , มุมสำหรับเด็ก (Kid Cafe) ให้ท่านได้นั่งเล่นพักผ่อนอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่ La Provence เดินชมหมู่บ้านฝรั่งเศสสีลูกกวาด  หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยตึกสีสันสดใส โรแมนติค ตกแต่งบ้านเรือนและร้านค้าน่ารักทุกมุมให้คุณได้เดินถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึก และนอกจากนี้ยังมีของให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า , เครื่องประดับต่างๆ และยังมีร้านอาหาร , ของหวาน หรือกาแฟให้ได้อิ่มอร่อยพักจากเดินถ่ายรูป
 
   
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบิ หมูย่างเกาหลี  เมนู คาลบิ หมูย่างเกาหลี
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซลนำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า   
วันที่สี่  โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล – ทำต๊อกโบกีและจับแช -  ตลาดอินซาดง – COSMETIC SHOP - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง - Bibab Show  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อินซาดง ทำต๊อกโบกีและจับแช ต๊อกโบกีเป็น อาหารว่างยอดนิยมของคนเกาหลีที่เราเห็นจากซีรีย์เกาหลีกันอยู่บ่อยๆ ให้ท่านแบบลองทำและทานต๊อกโบกีด้วยตัวท่านเอง ต๊อกโบกีทำมาจากแป้งหั่นเป็นชิ้นเฉียงๆรูปทรงกระบอกและผัดกับซอสพริกแดงของ เกาหลีให้ท่านได้ปรุงและออกแบบรสชาติความเผ็ดตามความชอบตัวท่านเอง และเมนูเก่าแก่ที่กำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์โจชอนอย่าง “จับแช” ( หลาย คนเรียกว่าผัดวุ้นเส้นเกาหลี ) มาฝากกัน จับแชเป็นอาหารที่ทำจากเส้นมันฝรั่งหวาน ผัดกับผักชนิดต่างๆ ที่ชาวเกาหลีนิยมทานเป็นเครื่องเคียง เมื่อมีงานสังสรรค์หรือในโอกาสพิเศษ จับแชถือเป็นอาหารมีรสชาติอร่อย ทั้งให้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน หลังจากนั้นนำท่านไปเดินที่ ตลาดอินซาดง เป็นตลาดสไตล์ศิลปะและวัฒนธรรมเกาหลี มีขนม , ของที่ระลึก , ห้องแสดงงานศิลปะ , ขายของเก่าหรือภาพเขียนเก่าแก่ ท่านจะได้เดินชมงานศิลปะตลอดทางและเลือกซือสินค้าได้ตามอัธยาศัย  
   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
บ่าย  
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอาง แบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO  ให้ท่านได้เลือกซื้อตามจากนั้นให้ทุกท่านอิสระช้อปปิ้งย่าน ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ที่รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude,  Skin Food, The Face Shop, Laneige, It’s Skin, Tony Moly, Spao, Sara, Onitsuka, Uniqlo, H&M และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บูเดชิเก
   
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  SUNSHINE HOTEL  หรือเทียบเท่า  
วันที่ห้า  
Herb Center  - ดิวตี้ฟรี - Trick eye Museum + Ice Museum - ช็อปปิ้งถนนวัยรุ่นฮงแด -  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  Herb Center หรือ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800  เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรโบกานยองนี้ เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Trick Eye Museum (พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตา) งานศิลปะแห่งภาพแนวคิดแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยใช้เทคนิคพิเศษการวาดแบบ 3 มิติ ผสมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเครื่องไหวของภาพให้มี มิติเหมือนจริง โดยให้ผู้เข้าชมได้เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพถ่าย บริเวณด้านในแบ่งเป็นโซนภาพถ่ายหลากหลายแบบ ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการแอ็คชั่นท่าทางร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพเขียนซึ่ง ภาพที่ถ่ายออกมาจะดูเหมือนกับภาพจริงในแต่ละเรื่องราวที่ช่างภาพได้วาดและ จินตนาการณ์เอาไว้ จากนั้นนำท่านเข้าชม Ice Museum แหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ซึ่งเพิ่งเปิดตัวภายในปีนี้ เป็นสถานที่จัดโชว์แกะสลักน้ำแข็ง พร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ 
 
   
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค
บ่าย  
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ย่านฮงแด อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยฮงอิค เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นเกาหลีที่ต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี คึกคักตลอดทั้งวัน มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า เครื่องประดับ แฟชั่น วัยรุ่นเทรนด์ใหม่ๆ สุดชิค , ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านอาหาร , ผับ หรือบาร์ และ Kitty Cafe ร้าน สีชมพูล้วนสำหรับใครที่ชื่นชอบถูกใจทั้งร้านประดับด้วยคิตตี้ทั้งหมดไม่ว่า จะเป็นเค้ก แก้วนํ้า โต๊ะ เก้าอี้ และภายในร้าน และย่านนี้ยังมีนักศึกษามาเล่นดนตรี และมีสินค้าสำหรับศิลปะเช่นงาน Handmade ของประดับสวยๆ เก๋ๆ อาร์ตไม่ซํ้าใครสำหรับใครที่อินดี้ ได้ช็อปปิ้ง เดินดูของเพลิดเพลินกันตลอดทางได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
 
...........น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่  KE……….  
...........น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   
     
กำหนดการเดินทาง :
03 - 07 ธันวาคม 2557 04 – 08 ธันวาคม 2557 10 – 14 ธันวาคม 2557 11 – 15 ธันวาคม 2557
17 – 21 ธันวาคม 2557 18 – 22 ธันวาคม 2557    
อัตราค่าบริการ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านราคาท่านละ 30,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ใช้เตียง) 29,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่ใช้เตียง) 28,900.-
  พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
กำหนดการเดินทาง :เทศกาลคริสมาสต์ / ปีใหม่
24 – 28 ธันวาคม 57 29 ธันวาคม 57 - 02 มกราคม 58 30 ธันวาคม 57 -  03 มกราคม 58     31 ธันวาคม 57 - 04 มกราคม 58
01 - 05 มกราคม 58      
อัตราค่าบริการ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านราคาท่านละ 38,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ใช้เตียง) 37,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่ใช้เตียง) 36,900.-
  พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
กำหนดการเดินทาง: เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
07-11 มกราคม 2558 08-12 มกราคม 2558 14-18 มกราคม 2558 15-19 มกราคม 2558
21-25 มกราคม 2558 22-26 มกราคม 2558  29 มกราคม - 01 กุมภาพันธ์ 2558 30 มกราคม- 02 กุมภากพันธ์ 2558 
อัตราค่าบริการ
  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่านราคาท่านละ 29,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 29,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ใช้เตียง) 28,900.-
  เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่ใช้เตียง) 27,900.-
  พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 4,900.-
     
อัตราค่าบริการรวม
 
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  ตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการจำนวน 10 มื้อ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน (สายการบิน Korean Air อนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถโหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม )
 • ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ายสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ 20,000 วอน ต่อท่าน / ต่อทริป
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น (กรุณาเตรียมเอกสารคือ หนังสือเดินทาง,ใบประจำตัวคนต่างด้าว, ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ , สำเนาทะเบียนบ้าน ,สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดำ 2 นิ้ว ท่านละ 2 รูป)  
การสำรองที่นั่ง 
  สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น) และ เงินมัดจำท่านละ 12,500.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน