Search for Air Tickets
Leaving From
Going To
Search By Airline
Holiday Package Details
Sri Lanka Silver Package
Country:
Sri Lanka
City:
Kandy
Duration:
4 Day(s) - 2 Night(s)
Tour Category:
Package tour + Air ticket
Price Per Person

THB 16,999
 
Package Itinerary

 

 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้ – สวนพฤกษศาสตร์เปรานีดียา – สวนสมุนไพร SPICE GARDEN - ชมโชว์ระบำแคนดี้   
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (Srilankan Airline) เช็คสัมภาระการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระติดป้ายชื่อกระเป๋า และแจกบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามรถคืนเงินได้ในทุกกรณี
07.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ UL 405 สู่โคลัมโบ  
10.55 น. ถึง โคลัมโบ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจลงตราและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านเดินทางสู่ เมือง แคนดี้ KANDY ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง เมืองแคนดี้ (Kandy) ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเล 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการยกดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ เมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า “ศิริวัฒนานคร” หรือ “สิงหขันธนคร” ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขันธะ” หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ นั่นเอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ...นำท่านชมสวนพฤกษศาสตร์ แห่งเปรานีดิยา เมืองแคนดี้ อยู่ห่างจากเมืองแคนดี้ ประมาณ 6 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 375 ไร่ ภายในสวนเปราดีนิยา แห่งศรีลังกาประกอบด้วยพืชพันธุ์ไม้จำนวนมากกว่า 24680 ชนิด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม แบ่งเป็นส่วนๆ ได้แก่ สวนปาล์ม สวนสมุนไพร สวนเครื่องเทศ สวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ สวนตะบองเพชร เรือนกระจกสำหรับแอนทูเรียม เป็นต้น ระหว่างทางแวะ สวนสมุนไพร(SPICE GARDEN) ที่มีผลิตผลทาง การเกษตรจำหน่ายเช่น น้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม...  
17.00 น. นำท่านชม ระบำพื้นเมืองศรีลังกา เป็นโชว์ที่มีการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆไปได้ยาก การแสดงสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงยุคชนเผ่าต่างๆ ลักษณะที่โดดเด่นของการแสดงนี้คือ ความโลดโผน ว่องไว มีการกระทืบเท้าและมีความเร้าใจ  
จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ EMERALD HILL KANDY   หรือเทียบเท่า 4*   
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วันที่สอง แคนดี้ – นมัสการพระเขี้ยวแก้ว – Paradise Garden – โคลอมโบ  
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
  นำท่านไปยัง วัดดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) (พระทนต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) พระทันต์ธาตุองค์นี้เป็นพระทันต์ธาตุเบื้องซ้ายบนของพระพุทธองค์ โดยพระเขมเถระได้อัญเชิญจากจิตกาธาน (เชิงตะกอน) เมืองกุสินาราไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งนครทันตปุระ แคว้นกลิงค์ จากนั้นจึงตกทอดมายังเกาะลังกา มีประวัติที่แปลกพิสดารกว่า 2,000 ปี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน...   
จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ระหว่างทาง นำท่านแวะสวนเครื่องเทศ นานาชนิดที่มีชื่อเสียงของมาวาเนลลา พร้อมชมสาธิตวิธีการเพาะปลูกและการเจริญเติบโตของเครื่องเทศ  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงโคลอมโบ  
  นำท่านเข้าที่พัก ณ RAMADA HOTEL COLOMBO หรือเทียบเท่า 4*  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
วันที่สาม โคลัมโบ – วัดคงคาราม  - วัดสีมาลากา - วัดกัลยาราชมหาวิหาร - ช้อปปิ้ง -  กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
  นำท่านสักการะสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกามีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา สวยงามมาก ด้านหลังของวัด จะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของคนไทยที่ได้นำมาถวายเป็นพุทธบุชาให้กับวัดแห่งนี้ ... จากนั้นนำท่านสู่ วัดสีมามาลากา (Seema Malaka Temple) หรือรู้จักกันในนามวัดกลางน้ำ ตั้งอยู่กลางทะเลสาป ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง หลังแรก ประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สอง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลังที่สาม เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก ของประเทศศรีลังกา   
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย  นำท่านชม วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี มีพระเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ภายในพระเจดีย์ บรรจุบัลลังค์ที่ประทับของพระพุทธเจ้า ภายในวิหารที่สร้างตามสถาปัตยกรรมลังกาปรากฏภาพจิตรกรรมที่งดงามว่าด้วยเรื่องพุทธประวัติ แต่ละภาพล้วนสวยงามจนน่าทึ่งในฝีมือช่างยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตตา บาซาร์ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ ห้างโอเดล ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน  
วันที่สี่ กรุงเทพฯ  
01.10 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  SRI LANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 404  
06.15น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  
     
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
วันนี้ - 20 ธ.ค. 2557 16,999.- 12,999.- สอบถามเพิ่มเติม
 
     
อัตราค่าบริการนี้รวม  :    
 
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์  ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ  
 • โรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารที่ระบุในรายการ
 • รถรับ-ส่ง  นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :   
 
 • ค่าธรรมเนียมกล้องถ่ายรูป กล้องวิดิโอ 
 • ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการ) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าที่กำหนด